PRZETARGI

PRZETARGI


 Aktualne przetargi znajdują sie w dziale aktualności.

 

Olkusz, 10.01.2020r.

Znak spr. OPS 2.26/ 4 / 2019

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W dniu 09.01.2020r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym Wykonawcą tj.

 

Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

Olkusz, 10.01.2020r

Znak spr. OPS 2.26/3/2019

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu   informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: :

„świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu”

 

 

w dniu 08.01.2020r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Stowarzyszenie

PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze          

Olkusz, dnia  30.12.2019r

 

Znak spr. OPS 2.26/ 3 / 2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy :  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn.

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę :

1.    o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca  nr 1 :

  

 

Stowarzyszenie

PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta  uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 100,00 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała  60,00 punktów,  w kryterium  doświadczenie zawodowe kluczowych osób , które będą realizować zamówienie oferta uzyskała 40,00 punktów i była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. przetargowym

 

 

 

 

  

Olkusz, dnia 30.12.2019r.

Znak spr. OPS 2.26 / 4 / 2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

„Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę:

 

1.      o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca nr 3:

 

Stowarzyszenie

PRODUKT LOKALNY

 Nad Białą Przemszą

Kolbark, ul. Źródlana 3,

32-310 Klucze

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryteriach oceny ofert.

 

Poniżej podajemy informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

 

 

Razem

Cena ofertowa jednego zestawu posiłkowego brutto

Doświadczenie zawodowe kluczowych osób, które będą realizować zamówienie

Liczba pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

1.       

BMD Catering Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

40,35 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

80,35 pkt

2.       

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Chechło, ul. Hutnicza 26,

32-310 Klucze

 

40,35 pkt

 

15 pkt

 

20 pkt

 

75,35 pkt

3.       

Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

60,00 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

100,00 pkt

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Olkusz, dnia 19.12.2019r.

oznaczenie sprawy OPS 2.26 / 4 / 2019

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na:

„Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art.86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z2019r. poz.1843 ) informujemy, że:

1.      na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 79 998,00 zł,

2.      w powyższym postępowaniu złożone zostały oferty jak niżej:

 

 

Nu

merofe

rty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

 

 

Cena

 

Termin Wykonania

 

Warunki płatności

 

 

1.

 

BMD Catering Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

oferty:

62 514,00 zł brutto

 

Od dnia 02.01.2020r. do 30.06.2020r.

W terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu każdego miesięcznego okresu żywieniowego

 

2.

 

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Chechło, ul. Hutnicza 26,

32-310 Klucze

 

oferty:

62 514,00 zł brutto

 

Od dnia 02.01.2020r. do 30.06.2020r.

W terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu każdego miesięcznego okresu żywieniowego

 

3.

 

Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

oferty:

42 038,40 zł brutto

 

 

Od dnia 02.01.2020r. do 30.06.2020r.

W terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu każdego miesięcznego okresu żywieniowego