PRZETARGI

PRZETARGI


 Aktualne przetargi znajdują sie w dziale aktualności.

 

 

Olkusz, dnia 20.03.2019r.

 

oznaczenie sprawy  OPS 2.26/ 1 /19      

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego na:

  

„Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

               

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że :

 

1. na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę  100.002,00zł,

 

2. w powyższym postępowaniu złożone zostały oferty jak niżej:

 

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

  

1.

 

 BMD CATERING SP.Z O.O. ul. Stefana Żeromskiego 1,

32-300 Olkusz

 

 

oferty :

    

 79.650,00zł brutto

 

od  podpisania umowy.

do  31.12.2019r

 

W terminie do 14 dni od daty otrzymania  faktury wystawionej

 po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego

2

 

Łukasz Szlęzak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ŁUKA”

 ul. Skarbnika 5, 32-300 Olkusz

 

Oferty:

 

131.085,00zł brutto

 

 

od  podpisania umowy.

do  31.12.2019r

 

W terminie do 14 dni od daty otrzymania  faktury wystawionej

 po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego

 

Olkusz, dnia 15.03.2019r.

OPS 2.26/1/2019

 

 

Zmiana   SIWZ

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówieni na„Świadczenie usługi cateringupolegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice”     współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, iż zgodnie

z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  2018r poz. 1986) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

Zamawiający dokonał zmiany:

-  załącznika nr 1 – oferta ( wprowadzając zmiany w punkcie 1 oferty),

-  załącznika nr 1a do oferty,

- załącznika nr 9 – wzór umowy (wprowadzając zmiany w § 3 pkt 1 umowy)

 

  zamieszczając do pobrania na stronie internetowej pliki o właściwej treści

 

 

zal.1 Oferta

zal. 1a do oferty

zal. 9 - wzór umowy

 

 

Olkusz, 09.01.2019 r

Znak spr. OPS 2.26/3/2018

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz   informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: :

„świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 39 osób objętych taką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu”

 

 

w dniu 08.01.2019r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

Stowarzyszenie

PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze           

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie nr 524347-N-2019 z dnia 2019-03-12 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu "Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34489940000000, ul. Aleja 1000-lecia  , 32-300  Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 641 32 12, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-32 641 32 12. 
Adres strony internetowej (URL): www.ops.olkusz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.ops.olkusz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.ops.olkusz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
Adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al.1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i...

Olkusz, dnia  01.01.2019r

 

Znak spr. OPS 2.26/ 3 / 2018

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy :  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn.

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 39 osób objętych taką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę :

1.    o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca  nr 1 :

  

 

Stowarzyszenie

PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta  uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 100,00 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała  60,00 punktów,  w kryterium  doświadczenie zawodowe kluczowych osób , które będą realizować zamówienie oferta uzyskała 40,00 punktów i była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. przetargowym