PRZETARGI

PRZETARGI


 Aktualne przetargi znajdują sie w dziale aktualności.

Plan  zamówień publicznych na rok 2018

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Roboty/Dostawy/Usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie

Usługa

Przetarg nieograniczony

75.000,00

II kwartał

2.

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci  uczęszczających do:   

1.Szkoły Podstawowej nr 1 ul. J Kantego 5      

2.Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kpt. Hardego 11a

3.Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Fr. Nullo 36           

4.Gimnazjum nr 3 ul. Korczaka 7

Usługa

Przetarg nieograniczony

128.380,00

II/III kwartał

3.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla   osób objętychtaką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w   od  2018 r.

Usługa

Przetarg nieograniczony

162.500,00

IV kwartał

 

 

Olkusz, 18.01.2018r

Znak spr. OPS 271/3/2017

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu   informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

„ŚWIADCZENIE  USŁUG  POLEGAJĄCYCH  NA  PRZYGOTOWANIU 

DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU  

DLA  KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU.”

 

 w dniu 17.01.2018r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Stowarzyszeniem

PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark  ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

 

                                                                                                          Olkusz, dnia 18.12.2017r.

oznaczenie sprawy  OPS 271/3/17   

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:               postępowania przetargowego na :    świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 68 osób objętych taką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

           

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. z 2017 r.  poz. 1769 z późn. zm.) informujemy, że :

 

1. na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę  180.500,00zł,

 

2. w powyższym postępowaniu złożone zostały oferty jak niżej:

           

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

  

1.

 

BMD CATERING Sp.zo.o Dawniej Grzegorz Mucha Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

-  oferty :

  180.250,00zł 

- za jeden posiłek:    

  7,00zł

 

 

od podpisania umowy

do  31.12.2018r

 

Do 7 dni od daty otrzymaniu faktury po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego.

 

2.

 

 Stowarzyszenie

 PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

-  oferty :

  141.625,00zł 

- za jeden posiłek :

  5,50zł

 

 

od podpisania umowy

do  31.12.2018r

 

Do 7 dni od daty otrzymaniu faktury po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego.

 

1. informacja_o_zlozonych_ofertach-posilki

Znak spr. OPS 271/3/2017

Olkusz, dnia  09.01.2018r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na    „świadczeniu usług polegających na przygotowaniu dostarczeniu i wydaniu jednodaniowego   gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu” 

 

wybrano ofertę nr 2:

  

Stowarzyszenie

PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta  uzyskała najwyższą ilość punktów-  100 w kryteriach oceny  ofert.

 

 Poniżej podajemy informację o Wykonawcach którzy złożyli oferty w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny    :

 I. Część zamówienia

 

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 cena ofertowa brutto

 

Doświadczenie zawodowe  kluczowych osób, które będą realizować zamówienie

 

Razem

 

 

1.

 

BMD CATERING Sp.zo.o Dawniej Grzegorz Mucha Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

47,14 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

    87,14 pkt

 

 

2.

 

 Stowarzyszenie

 PRODUKT LOKALNY

Nad Białą Przemszą

Kolbark ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

 

 

60,00 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 630261-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 344899400000, ul. Aleja 1000-lecia  , 32300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 641 32 12, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-32 641 32 12. 
Adres strony internetowej (URL):
 www.ops.olkusz.pl 
Adres profilu nabywcy:
 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO...