PRZETARGI

PRZETARGI


 Aktualne przetargi znajdują sie w dziale aktualności.

 

Ogłoszenie nr 630261-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 344899400000, ul. Aleja 1000-lecia  , 32300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 641 32 12, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-32 641 32 12. 
Adres strony internetowej (URL):
 www.ops.olkusz.pl 
Adres profilu nabywcy:
 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO...

Olkusz, 08.09.2017r

Znak spr. OPS 271/2/2017

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz   informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

na:  ŚWIADCZENIE  USŁUG  POLEGAJĄCYCH  NA  PRZYGOTOWANIU

I  DOSTARCZENIU GORĄCEGO  POSIŁKU  DLA  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH  DO

SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   W  OLKUSZU .”

 

 

 

w dniu 06.09.2017r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

 

 

 

                                                                                                          Olkusz, dnia 28.08.2017r.

 

 

 

oznaczenie sprawy  OPS 271/2/17   

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

 

Dotyczy:                       postępowania przetargowego na :   „ świadczenie usług  polegających na 

                                 przygotowaniu i dostarczeniu gorącego dwudaniowego  posiłku dla dzieci 

                                 uczęszczających do szkół podstawowych w  Olkuszu”.

 

           

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że :

 

1. na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę  130.000,00zł,

 

2. w powyższym postępowaniu złożona została oferta jak niżej:

 

           

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania*

Warunki płatności*

  

1

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

 32-300 Olkusz

 

  

  124.640,00 zł

 

 

 

od  podpisania umowy

do  21.06.2018r

Do 7 dni od daty otrzymania faktury po zakończeniu każdego miesięcznego okresu żywieniowego

 

 

 

 

Znak spr. OPS 271/2/2017

Olkusz, dnia  31.08.2017r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na   ŚWIADCZENIE  USŁUG  POLEGAJĄCYCH  NA  PRZYGOTOWANIU 

I  DOSTARCZENIU GORĄCEGO  POSIŁKU  DLA  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH  DO

SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   W  OLKUSZU .”

 

wybrano ofertę nr 1:

  

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu, uzyskała najwyższą ilość punktów-  100 w kryteriach oceny  ofert.

 

 Poniżej podajemy informację o Wykonawcy, który złożył ofertę w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny    :

I część zamówienia:


 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 cena ofertowa brutto

Liczba punktów za odległość dowozu posiłków z miejsca przygotowania do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu ul. Fr.Nullo 36

 

Doświadczenie zawodowe  kluczowych osób, które będą realizować zamówienie

 

Razem

 

 

1.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

 

60,00 pkt

 

 

20 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

    100,00 pkt

 

 

 Ogłoszenie nr 574169-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OLKUSZU .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 344899400000, ul. Aleja 1000-lecia  , 32300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 641 32 12, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-32 641 32 12. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.ops.olkusz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.ops.olkusz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.ops.olkusz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), b) osobiście, c) za pośrednictwem posłańca, 
Adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Al. 1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI...