PRZETARGI

PRZETARGI


 Aktualne przetargi znajdują sie w dziale aktualności.

Olkusz, 10.07.2019r

Znak spr. OPS 2.26/1/2019

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz   informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

na:  ŚWIADCZENIE  USŁUG  POLEGAJĄCYCH  NA  PRZYGOTOWANIU

I  DOSTARCZENIU GORĄCEGO  POSIŁKU  DLA  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH  DO

SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   W  OLKUSZU .”

 

 

 

w dniu 10.07.2019r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

BMD CATERING SP.Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 1,

32-300 Olkusz

Olkusz, dnia 04.07.2019r

 

Znak spr. OPS 2.26/ 1 / 2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy :  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn.

  „Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i  dostarczeniu gorącego  posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Olkuszu”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę :

1.    o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca  nr 1 :

  

BMD CATERING SP.Z O.O.   

ul. Stefana Żeromskiego 1,

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta  uzyskała najwyższą łączną ilość punktów -  96,67 , w kryteriach oceny ofert.

 

Poniżej podajemy informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu

ze streszczeniem oceny:

 

 

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena ofertowa brutto  

 

Punkty za cenę brutto

Punkty za odległość dowozu posiłków

 Punkty za doświadczenie zawodowe szefa kuchni

 Punkty za doświadczenie zawodowe   dietetyka

Ogółem

 

1

 

 BMD CATERING SP.Z O.O ul. Stefana Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

 

116.640,00zł

 

56,67pkt

 

20,00 pkt

 

10,00pkt

 

10,00pkt

 

96,67pkt

 

2

 

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”  Chechło

ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze

 

110.160,00zł

 

60,00 pkt

 

3,31 pkt

 

8,00 pkt

 

4,00 pkt

 

75,31 pkt

                                                                                                                                                     

                                                                                              Olkusz, dnia 18.06.2019 r.

 

OPS 420/               /2019

                                                                                    

 

 

                                                  Informacja o wyborze oferty

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na  organizację kolonii letniej z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat (urodzonych 2005-2011) na 14 dniowym turnusie dla minimum 25 maksimum 30 osób wpłynęła jedna oferta

 

Zakład Gastronomiczno-Hotelarski

Jerzy Dziokan

ul. Wańkowicza 3

11-600 Węgorzewo

 

 

 która została wybrana do realizacji tego zadania. 

 

                                                                                                              Olkusz, dnia 24.06.2019r.

 

oznaczenie sprawy  OPS 2.26/ 1 /19      

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego na:

 

 „Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i  dostarczeniu gorącego  posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Olkuszu”

 

               

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że :

 

1. na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę  119.232,00zł,

 

2. w powyższym postępowaniu złożona została oferta jak niżej:

 

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

  

1.

 

 BMD CATERING SP.Z O.O.   

ul. Stefana Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

 

oferty :

  116.640,00zł brutto

 

 

od  podpisania umowy.

do  25.06.2020r

 

W terminie do 7 dni od daty otrzymania  faktury wystawionej po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego

 

 2.

 

Spółdezielnia Socjalna „OPOKA”

Chechło ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze

 

oferty :

  110.160,00zł brutto

 

 

od  podpisania umowy.

do  25.06.2020r

 

W terminie do 7 dni od daty otrzymania  faktury wystawionej po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego

 

 

Ogłoszenie nr 559692-N-2019 z dnia 2019-06-11 r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OLKUSZU 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

 

Nie

 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34489940000000, ul. Aleja 1000-lecia  , 32-300  Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 641 32 12, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-32 641 32 12. 
Adres strony internetowej (URL): www.ops.olkusz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Tak 
www.ops.olkusz.pl

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Tak 
www.ops.olkusz.pl

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

 

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
Adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al.1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OLKUSZU 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

 

Nie

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci uczęszczających do: LP Nazwa placówki Planowana ilość posiłków dziennie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. J Kantego 5 około 9 2 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kpt. Hardego 11a około 12 3 Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Fr. Nullo 36 (w tym dawne Gimnazjum nr 3 około 19 4 Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Żeromskiego 1 (w tym dawne Gimnazjum nr 2) około 2 Łączna ilość planowanych dziennie posiłków około 42 objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 3 września 2019r) do 25.06.2020r. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 30 osób. Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania , a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej przez 4 dni posiłki mięsne. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń stołówek poszczególnych szkół realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. Wykaz liczby dzieci uprawnionych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia w danym dniu. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 1330. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz.U. z 2016 r. poz. 1154/. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID. Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego. Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed obiadem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. Jadłospis przygotowywany będzie zgodnie z wymogami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
II.5) Główny kod CPV: 55523100-3 
Dodatkowe kody CPV: 

 

Kod CPV

55524000-9

 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:   
 lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-09-03   lub zakończenia: 2020-06-25 

Czytaj więcej: Ogłoszenie - Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla...