PRZETARGI

PRZETARGI


 Aktualne przetargi znajdują sie w dziale aktualności.

Olkusz, dnia  19.06.2018r

 

Znak spr. OPS 2.26/ 1 / 2018

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy :  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn. „ Organizacja  kolonii  letnich  z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty :

1.    o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca  nr 4 :

  

 

        Włóczykij

Sebastian Cienkosz

 ul. Zakopiańska 58

   30-418 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta  uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 94,29 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała  60,00 punktów,  w kryterium atrakcyjność obiektu i programu kulturalno-sportowego oferta uzyskała 20,00 punktów,  w kryterium wysokość dziennej stawki żywieniowej oferta uzyskała 14,29 punktów. 

 

 

2.   o pozostałych Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz z uzyskaną punktacją oraz o ofertach odrzuconych:

 

 

 

Nr

Wykonawcy

 

Nazwa  i adres wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt.

w kryterium

atrakcyjność obiektu

 

Liczba pkt.

w kryterium wysokość dziennej stawki żywieniowej

 

Ogółem

 

3

 

F.U. „KA-REN”

Katarzyna Dutka-Piwowar

33-350 Piwniczna

ul. Zdrojowa 45a

 

 

 

 

48,18pkt

 

 

 

20,00

 

 

 

20,00pkt

 

 

 

88,18pkt

 

 

Oferty odrzucone:

 

Wykonawca nr 1.   Usługi turystyczne „GALANT” Barbara Wojtaszek  ul. Lutyków 7 C,

                                        70-876 Szczecin.

 

Wykonawca nr 2.   A L G A J A Pracownia Rozwoju Integralnego  Anna Popiel  ul. T.Gajcego 23/41

                                        58-309 Wałbrzych.

 

Wykonawca nr 5.  Magdalena Siśkiewicz  NEW CHALLENGE  ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków.

Olkusz, dnia  19.06.2018r

 

Znak spr. OPS 2.26/ 1 / 2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy :  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn. „ Organizacja  kolonii  letnich  z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim”

 

Zamawiający. Gmina Olkuszu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty .

 

                                                                                                               Olkusz, dnia 11.05.2018r.

 

oznaczenie sprawy  OPS 2.26/ 1 /18       

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego na:  ”organizację  kolonii  letnich  z  programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim

               

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. z 2017 r.  poz. 1769 z późn. zm.) informujemy, że :

 

1. na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę  75.000,00zł,

 

2. w powyższym postępowaniu złożone zostały oferty jak niżej:

 

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

  

1.

 

Usługi turystyczne „GALANT”

Barbara Wojtaszek

ul. Lutyków 7 C,

70-876 Szczecin

 

oferty :

  53.955,00zł 

- za jednego uczestnika:

1.199,00zł

 

od 04.07.2018r.

do  17.07.2018r

 

W ciągu 7 dni po otrzymaniu

 faktury wystawionej

 po zakończeniu każdego  turnusu

 

2.

 

A L G A J A Pracownia Rozwoju Integralnego

Anna Popiel

ul. T.Gajcego 23/41

58-309 Wałbrzych

 

-  oferty :

  60.885,00zł 

- za jednego uczestnika:

1.353,00zł

 

od 17.07.2018r.

do  30.07.2018r

 

W ciągu 7 dni po otrzymaniu

faktury wystawionej

po zakończeniu każdego  turnusu

 

3.

 

 F.U. „KA-REN”

Katarzyna Dutka-Piwowar

33-350 Piwniczna

 ul. Zdrojowa 45a

 

-  oferty :

  55.980,00zł 

- za jednego uczestnika:

1.244,00zł

 

od 17.07.2018r.

do  30.07.2018r

 

W ciągu 7 dni po otrzymaniu

 faktury wystawionej

 po zakończeniu każdego  turnusu

 

4.

 

Włóczykij

Sebastian Cienkosz

ul. Zakopiańska 58

30-418 Kraków

 

-  oferty :

  44.100,00zł 

- za jednego uczestnika:

980,00zł

 

od 09.07.2018r.

do  23.07.2018r

 

W ciągu 7 dni po otrzymaniu

faktury wystawionej

po zakończeniu każdego  turnusu

 

5.

 

Magdalena Siśkiewicz

NEW CHALLENGE

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

 

-  oferty :

  82.350,00zł 

- za jednego uczestnika:

1.830,00zł

 

od 13.07.2018r.

 

 

W ciągu 7 dni po otrzymaniu

faktury wystawionej

po zakończeniu każdego  turnusu

 

 

Olkusz, dnia  14.06.2018r

 Znak spr. OPS 2.26/ 1 / 2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dotyczy :  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn. „ Organizacja  kolonii  letnich  z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty :

1.    o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca  nr 4 :

   

        Włóczykij

Sebastian Cienkosz

 ul. Zakopiańska 58

   30-418 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

 Oferta  uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 92,50 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała  60,00 punktów,  w kryterium atrakcyjność obiektu i programu kulturalno-sportowego oferta uzyskała 20,00 punktów,  w kryterium wysokość dziennej stawki żywieniowej oferta uzyskała 12,50 punktów. 

 

2.   o pozostałych Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz z uzyskaną punktacją oraz o ofertach odrzuconych:

 

 

Nr

 Wykonawcy

 

Nazwa  i adres wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt.

 w kryterium

atrakcyjność obiektu

 

Liczba pkt.

w kryterium wysokość dziennej stawki żywieniowej

 

Ogółem

 

3

 

 F.U. „KA-REN”

Katarzyna Dutka-Piwowar

33-350 Piwniczna

 ul. Zdrojowa 45a

 

 

 

 

48,18pkt

 

 

 

20,00

 

 

 

17,50pkt

 

 

 

85,68pkt

 

Oferty odrzucone:

 Wykonawca nr 1.Usługi turystyczne „GALANT” Barbara Wojtaszekul. Lutyków 7C,                  70-876 Szczecin.

 Wykonawca nr 2.A L G A J A Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popielul.T.Gajcego 23/41     ,58-309 Wałbrzych.

Wykonawca nr 5.Magdalena Siśkiewicz  NEW CHALLENGE  ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków.

Ogłoszenie nr 553099-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej: Organizaca kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 344899400000, ul. Aleja 1000-lecia  , 32300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 641 32 12, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-32 641 32 12. 
Adres strony internetowej (URL): www.ops.olkusz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.ops.olkusz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, 
Adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C 32-300 Olkusz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Czytaj więcej: Organizaca kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki...