POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r poz.163 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020 (M.P. z 2013r. poz.1024)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.05.217.1837 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

Kryteria przyznawania świadczeń

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Dwa podstawowe warunki, jakie muszą być spełnione to:

1. Trudna sytuacja życiowa.

W szczególności wynikająca z:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, które uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

2.  Trudna sytuacja finansowa.

Dochód w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego  ustalonego w oparciu o próg interwencji socjalnej zgodnie z  art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Ustalając sytuację dochodową poddaje się analizie dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe kształtuje się następująco:

 • 634 zł  na osobę samotnie gospodarującą,
 • 514 zł  na członka rodziny w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać wsparcie oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

W szczególnych sytuacjach, pomimo braku spełniania kryterium dochodowego, pomoc może być przyznana w formie zasiłku celowego specjalnego.

Pomoc pieniężna

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

 

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujące a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 •  w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 •  w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Pomoc niepieniężna

 • Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym.
 • Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie.
 • Pomoc w postaci obiadów w szkołach i przedszkolach przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki.
 • Pomoc w postaci gorącego posiłku w jadłodajni przyznawana osobom potrzebującym.
 • Pomoc w postaci paczek żywnościowych, środków czystości oraz zakupu opału
 • Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).