KADRA

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

Dyrektor:

mgr Magdalena Jajkiewicz
 

Kierownik Pomocy Środowiskowej:

mgr Marta Jędrasik
 

Kierownik Świadczeń Rodzinnych:

Wiesława Sochacka
 

Główna Księgowa:

mgr Bożena Starzyk
 

Sekretariat:

Anna Pałka

mgr inż Katarzyna Szatan  
 

Kasa:

Barbara Kubat

Księgowość:

mgr Renata Borkowska
 Agnieszka Kowalewska
Agnieszka Anna Kowalewska 
Marta Szymczyk
mgr Anna Stach

 

 

Sekcja Świadczeń:

Katarzyna Jabłońska
Paulina Solecka    

 

Dodatki mieszkaniowe

mgr Katarzyna Kozioł
 mgr Anna Głąb 

 

 

 Świadczenia rodzinne:
Zasiłki Rodzinne, Specjalne Zasiłki Opiekuńcze,
Zasiłki Pielęgnacyjne 

mgr Katarzyna Banaś
Klaudia Glanowska
mgr Elżbieta Mazurek
mgr Magdalena Trólka  

 

Asystenci  rodziny

Jolanta Banyś 
mgr Małgorzata Olek

 

   Zespół Pierwszego Kontaktu

Ewa Graczyk
Bogusława Szewczyk 

 

Zespół ds. Pracy Socjalnej

mgr Agnieszka Barczyk
mgr Agnieszka Będkowska
mgr Marta Kaczmarczyk 
mgr Dorota Sułkowska
mgr Aleksandra Szeliga
mgr Janusz Gamrat

 

Zespół ds. Usług

mgr Dorota Bigaj
mgr Anna Mazur
mgr Aneta Ścigaj
mgr Renata Wcisło-Lekston

 

Zespól ds. Świadczeń Przyznanych Decyzją

mgr Magdalena Bień
Dagmara Chaberka
Iwona Głowacka
Grażyna Głowicka
mgr Monika Kalińska
Katarzyna Kasprzyk
mgr Anna Knapczyk
mgr  Aleksandra Krawczyk
mgr Ewelina Piątek
Jolanta Piątek
mgr Jadwiga Straś
mgr Anna Walotek

  

 

 

Świadczenie wychowawcze 500+

mgr Joanna  Brzozowska
mgr Małgorzata Drygała
mgr Małgorzata Kasprzyk
mgr Justyna Kocyba
Barbara Twardowska  

                 

Świadczenie Dobry Start 

Justyna Czubak


Fundusz Alimentacyjny

 
mgr Agnieszka Radowiecka
mgr Justyna Gąciarz   

 

 

Obsługa:

Bogusława Barczyk 
Anna Piątek

 

 

 

Zadania Zespołów funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

 

Zespół ds. pierwszego kontaktu; parter - pok. 2

Zadania zespołu

 1. Przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej i udzielanie im niezbędnych i pełnych informacji w sprawach pomocy społecznej.
 2. Kierowanie osób do właściwego Zespołu, po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy i przygotowaniu wstępnej diagnozy problemów klienta.

 3. Prowadzenie rejestru spraw.
 4. Przeprowadzanie  rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 5. Przygotowanie wstępnej dokumentacji, niezbędnej do przyznania świadczeń  z pomocy społecznej.
 6. Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia.

 

Zespół ds. pracy socjalnej; I piętro - pok. 11,17,18

Zadania zespołu

 1. Prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest usamodzielnienie osoby lub rodziny  oraz pomoc w odzyskiwaniu bądź wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu wypracowania pełnej oceny sytuacji klienta.
 3. Opracowanie planu pomocy oraz ustalenie współpracy i zawarcie kontraktu socjalnego.
 4. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom i rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 6. Pomoc i wsparcie w uzyskaniu dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa specjalistycznego.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi i instytucjami państwowymi i środowiska lokalnego w celu zaspokajania potrzeb osób i rodzin z zakresie pomocy społecznej oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom, poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego.
 8. Realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
 9. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i w Grupach Roboczych, w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 10. Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji dotyczących ofert pracy, wolnych miejsc pracy, szkoleń i poradnictwa zawodowego.
 11. Monitorowanie zasadności udzielanej pomocy, jej skuteczności i efektywności.
 12. Współpraca przy sporządzaniu bilansu potrzeb, sprawozdań i i informacji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
 13. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.

 

Zespół ds. usług; parter-drugie  wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  

Zadania zespołu

 1. Przeprowadzanie  rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób i rodzin potrzebujących wsparcia w formie usług.
 2. Organizowanie i koordynowanie realizacji usług opiekuńczych oraz kontrolowanie realizowanych usług.
 3. Prowadzenie zestawień godzin i form udzielonej pomocy.
 4. Zgłaszanie do pozostałych zespołów ewentualnych potrzeb klientów.
 5. Koordynowanie działań na rzecz osób bezdomnych / posiłki, zapewnienie noclegu/.
 6. Analiza wniosków oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji w sprawie skierowania, odpłatności i umieszczania w domach pomocy społecznej  o odpowiednich profilach, zgodnie z właściwością oraz w Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowym Domu Samopomocy.
 7. Występowanie do Sądu z wnioskiem o umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody klienta.
 8. Przeprowadzanie wywiadów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.
 9. Wprowadzanie danych wynikających z wywiadów środowiskowych do bazy danych systemu informatycznego HELIOS oraz modyfikowanie i przetwarzanie tych danych.
 10. Współpraca z PCPR w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 11. Udzielanie parad i pomocy w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym.
 12. Organizacja prac społecznie użytecznych lub interwencyjnych dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 13. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 14. Podejmowanie działań, mających na celu zaspokojenie rozeznanych potrzeb, udzielanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń finansowych, rzeczowych i w naturze.

 

Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją; I piętro – pok. 12, 13,13a

Zadania Zespołu

 

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 3. Udzielanie informacji, pomocy oraz porad w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 4.  Analiza i weryfikacja dokumentów pod względem spełniania/ niespełniania kryterium dochodowego, warunkującego przyznanie pomocy.
 5. Opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w programie HELIOS, przyznających lub odmownych, z zakresu pomocy społecznej
 6.  Wprowadzanie  do systemu informatycznego HELIOS danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
 7. Dokonywanie bieżącej kontroli poprawności danych w systemie/wprowadzanie i i aktualizacja danych świadczeniobiorców.
 8. Przygotowywanie decyzji w sprawie uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
 9. Monitorowanie wydatkowani środków na świadczenia z pomocy społecznej.
 10.  Prowadzenie postępowań, dotyczących stypendium szkolnego na podstawie przepisów o systemie oświaty.
 11. Współpraca z instytucjami w zakresie realizowanych działań i wykonywanych czynności.
 12. Współpraca z pozostałymi pracownikami Ośrodka i innymi specjalistami.