//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w ramach wieloletniego rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rok 2022Aneks nr 2/2022 do umowy 1/2022Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 821 832 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rok 2022Aneks nr 1/2022 do umowy 1/2022Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 468 617 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rok 2022Nr umowy: 1/2022Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 326 248 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rok 2021Aneks nr 2/2021 do umowy 1/2021Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 642 413 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rok 2021Nr umowy: 1/2021 wraz z aneksem nr 1/2021Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 404 792 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rok 2020Nr umowy: 1/2020 wraz z aneksem nr 1/2020 i aneksem nr 2/2020Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 522 624 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rok 2019Nr umowy: 1/2019 wraz z aneksem nr 1/2019 i aneksem nr 2/2019Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 501 436 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to wsparcie Państwa Polskiego dla gmin w zakresie organizacji dożywiania dla rodzin o niskim dochodzie.

Ośrodek otrzymał środki od Wojewody jako dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, w ramach programu, udziela wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w formie gorącego posiłku Ośrodek realizuje następująco:

  1. dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach oraz szkolnych stołówkach,
    2. dla dorosłych – posiłki przygotowywane przez Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Biała Przemszą z siedzibą: Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 i wydawane w jadłodajniach na terenie Miasta Olkusz (Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 oraz Olkusz, ul. Sławkowska 12a).

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

- dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł

Dożywianie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, którą poprzedza przeprowadzenie postępowania administracyjnego, w tym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.