//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizował zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rok 2018Nr umowy: 1/2018 wraz z aneksem nr 1/2018, aneksem nr 2/2018 i aneksem nr 3/2018Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 436 214 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)
Rok 2017Nr umowy 1/2017 wraz z aneksem nr 1/2017 i aneksem nr 2/2017Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 421 884 złW ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.