DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 Dodatek mieszkaniowy jest to okresowe świadczenie pieniężne przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, pozwalające na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry ? zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W terminie tym osobie uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego wypłaca się również ryczałt na zakup opału ? w przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym. W całości ?do ręki? wypłaca się dodatek mieszkaniowy osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego.   

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.966 ze zm.) ? reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.2001.156.1817 ze zm.).


KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawartych w ustawie a dotyczących: tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, wysokości dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z niżej wymienionych:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

?         osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

2. Dochód.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1477,79 zł

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1055,56 zł.

Od 01 marca 2014 roku kwota najniższej emerytury wynosi 844,45 zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy od wskazanego kryterium dochodowego, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego ? jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tą kwotę.

3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Liczba członków
gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna
+ 30%

Powierzchnia normatywna
+ 50%

1 osoba

35,00 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40,00 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45,00 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55,00 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65,00 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70,00 m2

91,00 m2

105,00 m2 

 

 W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

WARUNKI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów osiągniętych za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dodatkowo należy przedłożyć:

 • przydział lokalu mieszkalnego, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (dotyczy osób ubiegających się o przyznanie świadczenia po raz pierwszy),
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (np. decyzja lub zaświadczenie ZUS, decyzja lub zaświadczenie dotyczące świadczeń rodzinnych, zaświadczenie z zakładu pracy ? na obowiązującym formularzu, itp.),
 • dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie mieszkania za ostatni miesiąc. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami mieszkaniowymi są:  

  ? czynsz,
  ? opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
  ?  zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  ? odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
  ? opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
  ? wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • bieżącą fakturę za energię elektryczną (nie dotyczy lokali mieszkalnych wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym),
 • wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (oświadczenie musi zawierać klauzulę: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?), potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy.