DODATEK ENERGETYCZNY

DODATEK ENERGETYCZNY

 

 

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

Dodatek energetyczny jest świadczeniem socjalnym dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Został wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy ? Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.984).

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2012.1059 ze zm.).  

 

WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. ?odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej?. Jest to osoba, która spełnia poniższe przesłanki:

 

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego (czyli ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ? Dz.U.2013.966 ze zm.),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

Kwota dodatku energetycznego została określona normatywnie w art. 5c ust. 2 ustawy i ma charakter zryczałtowany. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. (M.P.2014.291), wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 01 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi:

 

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc.

 

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku energetycznego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wniosek o przyznanie dodatku energetycznego oraz kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).