Uncategorised

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 18 - 24 lutego 2019 roku.

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Przestępstwem:

 

 

18 - 24 lutego 2019 roku.

 

         Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku, obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, udzielanie im niezbędnych informacji w zakresie przysługujących uprawnień jako ofiarom przestępstw w Polsce, wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów i instytucji publicznych w tej kwestii.

         W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem, będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje o:

- uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,

- podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniających opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw.

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

         Jak co roku, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu również pełnią dyżury w dniach od 18.02. do 22.02.2019r., w trakcie których można skorzystać z bezpłatnych porad w tym zakresie.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Bezpłatnych porad udzielają również Policjanci Komendy Powiatowej Policji  w Olkuszu, ul. Jana Pawła II, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 20.00 tel. 32/647-82-00.

         Ponadto, we wtorek tj. 19 lutego 2019 roku, w godzinach 15.00 - 17.00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu dyżur pełni radca prawny, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który udziela bezpłatnych porad osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
a w dniu 21 lutego 2019 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, pok. nr 18, w godzinach 11.00 -13.00, będą pełnić dyżur Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

         Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 641 32 12 wew. 49

 

                                                                                   ZAPRASZAMY!

 

 

        

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert - poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                 Olkusz, dnia 08.01.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń –grudzień 2019 rok (dwie godziny w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 stycznia 2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty                                                                                                                                     

     

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert - poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin...

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie do złożenia oferty - poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

                            OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                              Olkusz, dnia 08.01.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń–grudzień 2019 rok (dwie godzinyw tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

- umiejętność sporządzania pozwów i pism procesowych

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania –zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 stycznia 2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika” lub osobiściew siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

      

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty - poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w...

Informacja na temat happeningu-pikniku rodzinnego 2018r

Happening – piknik rodzinny pn.

 

 

 „RODZINA BEZ PRZEMOCY- NA SPORTOWO”

 

        14 września 2018r. , na terenie Kompleksu Basenowo -Rekreacyjnego OSW  „Czarna Góra” w Olkuszu,  odbył się happening profilaktyczny – piknik rodzinny pod nazwą „RODZINA BEZ PRZEMOCY- NA SPORTOWO” zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarnyds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w ramach realizowanego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

 

     Celem akcji było propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, kształtowanie prawidłowych wzorców spędzania czasu wolnego, zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych                                       i środowiskowych, promowanie pozytywnych wartości oraz wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy.

 

 

 Jak co roku przedsięwzięcie patronatem objął Pan Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Na spotkanie przybyło ok 500 uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców. 

 

Happening rozpoczął się marszem uczniów szkół z plakatami i transparentami przeciw przemocy. 

Następnie na obiekcie „Czarna Góra”, dla dzieci wystąpili aktorzy z Teatru „Małego” w Krakowie z Profilaktycznym Show – spektaklem profilaktyczno -edukacyjnym, poruszającym przede wszystkim problematykę przemocy, tolerancji, alkoholizmu, nikotynizmu, budowy pozytywnych relacji międzyludzkich w oparciu o system wartości.

 

Czytaj więcej: Informacja na temat happeningu-pikniku rodzinnego 2018r