Informacje o OPS

Informacja o wyborze oferty

Olkusz, dnia 23.09.2019 r.

 

 

                                                                                 

                                                  Informacja o wyborze oferty

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku   dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6  w Olkuszu wpłynęła jedna oferta

 

BMD CATERING SP.Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

która została wybrana do realizacji zadania. 

Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                             Olkusz, dnia  13.09.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

 

 Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu,  ul. Al. 1000-lecia 15 C,

32-300 Olkusz, tel./fax  032-641-32-12

 

Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku  dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu

I.       Opis przedmiotu zamówienia :

 

Usługi sklasyfikowano wg wspólnego słownika zamówień:

 

Symbol wspólnego słownika zamówień: 

55.52.31.00-3  usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55.52.40.00-9  usługi dostarczania posiłków do szkół

Przedmiotem zamówienia jest :

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu w jednorazowym opakowaniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci  uczęszczających do:

 

LP

Nazwa placówki

Planowana ilość posiłków dziennie

1

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kosynierów 14, Olkusz

około     5

2

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Długa 67, Olkusz

około     3

Łączna ilość planowanych dziennie posiłków

około     8

 

 

objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od  podpisania umowy ( nie wcześniej niż od  23września 2019r)  do 25.06.2020r.

 

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 6 osób.

 

Średnia liczba żywionych dzieci  wynosi około 8 osób  - ofertę  należy sporządzić dla  14 osób.

Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku.

Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania , a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej przez 4 dni posiłki  mięsne.

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń wyznaczonych w poszczególnych szkołach realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.

 

Wykaz liczby dzieci uprawnionych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia w danym dniu.

 

Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 1330.

 

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami    higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia  łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz. U. z 2016 r. poz. 1154/.

 

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID.

 

Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego.

Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed obiadem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. Jadłospis przygotowywany będzie zgodnie z wymogami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. 

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur VAT, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

 

Ustalenie należności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków potwierdzonych wykazem liczby żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków.

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie  się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia  od  podpisania umowy ( nie wcześniej niż od  23września 2019r)  do 25.06.2020r.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

 

a. posiadają  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności    zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 

b)  dysponująodpowiednią bazą niezbędną do przygotowania opakowania i  dowiezienia 

zakładanej ilości posiłków tj.

- pomieszczeniami, narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi  

  do przygotowania posiłków - spełniającymi wymagania sanitarne.

 

- środkiem transportu, którym dostarczane będą posiłki w jednorazowych opakowaniach –

   spełniającym wymagania sanitarne.

 

c) dysponuje personelem posiadający wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie- wymagania minimalne w zakresie obsady osobowej:  dietetyk, kucharka, oraz kierowca. 

 

b.   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia(przygotowywanie, opakowanie i dostarczanie gorącego posiłku)  przez okres co najmniej 10 miesięcy  dla minimum 5 osób.  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przed upływem terminu składania ofert nastąpiła realizacja niniejszej usługi przez okres  co najmniej 10 miesięcy dla minimum 5 osób.

 

 

Register to read more...

Informacja o złożonych ofertach

 

 

Olkusz, dnia 13.08.2019r.

 

               

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:   zapytania ofertowego na:    na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej i grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  

Dla powyższego zapytania ofertowego wpłynęły oferty jak niżej:

Numer oferty

Firma (nazwa)lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Całkowita wartość oferty

1.

 Niepubliczna Placówka Wsparcia Pozaszkolnego LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C  

93.600,00 zł brutto

 

78,00 zł za jedną godzinę

2.

 Spółdzielnia Pracy „OPOKA”

Chechło ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze 

54.000,00 zł brutto

 

45,00 zł za jedną godzinę

3.

SmartAdvice Szkolenia, Usługi edukacyjne

58-301 Wałbrzych ul. Olimpijska 1/3

ul

112.800,00,00 zł brutto

 

94,00 zł za jedną godzinę

4.

 CENTRUM SZKOLEŃ

Anna Lubieniecka

25-356 Kielce ul. Chopina 11/15

96.000,00 zł brutto

 

80,00 zł za jedną godzinę

5

Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” prowadzony przez OZ Sp.za o.o.

31-462 Kraków ul. Lotnicza 7

 

96.000,00 zł brutto

 

80,00 zł za jedną godzinę

Zapytanie ofertowe

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia  12.08.2019r.

 

W związku z realizacją projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c

prowadzi rekrutację   na  1 stanowisko  - wychowawca w  placówce  

wsparcia   dziennego

 

STANOWISKO:     Wychowawca 

Forma zatrudnienia  - umowa o pracę na 3/4 etatu na czas określony od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.06.2020r.

30 godz. w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Poniedziałek   -   piątek w godz. od 14 .00  do  19.00

sobota   w godz. od 8.00  do  14.00

  

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Do rekrutacji  może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania:

-        jest obywatelem polskim

-        posiada wykształcenie wyższe na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych.

-        nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

-        jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna.

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

-        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-        umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

-        kreatywność

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

-        prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych

-        pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć

-        pomoc w odrabianiu lekcji

-        tworzenie harmonogramu pracy świetlicy

-        prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych

-        nadzór nad pomieszczeniami świetlicy

-        dbałość o powierzone mienie

 

 

4.Wymagane dokumenty

 

     Dokumenty niezbędne

-  list motywacyjny

     -  CV / z opisem przebiegu  pracy zawodowej/

-  oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

     -  oświadczenie o niekaralności

     -  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 

         korzystaniu z pełni praw publicznych

     -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do   

         celów rekrutacji

 

Dokumenty dodatkowe

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem /  zaświadczenia /

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego”  do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Al.1000-lecia 15 c  32-300 Olkusz /pokój nr 20/

Termin składania dokumentów do dnia 23 sierpnia  2019r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Inne informacji

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną i  w dniu 26 sierpnia  2019r.o godz. 12.00  Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Jędrasik tel. 032 6413212, Bożena Szymonek te. 604 94 37 97

 

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach  projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Łącznie do zrealizowania 1200 godz. w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020r. w ramach  projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

 

CPV:  80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80340000-9Usługi edukacji specjalnej

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 .  Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

 

1. Zajęcia prowadzone będą  w sposób wynikający z IPRD ( indywidualnie lub grupowo, w uzasadnionych przypadkach z udziałem rodzin uczestnika) w pomieszczeniach, w których funkcjonują PWD lub innych udostępnionych przez szkoły, w których dana PWD funkcjonuje z poszanowaniem zasad poufności i dyskrecji.

2.Aby odpowiedzieć na specyficzne potrzeby Grupy docelowej ( po ich indywidualnym zdiagnozowaniu w IPRD) planuje się zorganizowanie zajęć o charakterze indywidualnych programów psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, psychokorekcyjnych, także z udziałem rodziców/opiekunów prawnych danego dziecka.

3. Wsparcie specjalistyczne świadczone będzie w średnim wymiarze ok 3 –4 godz./m-c/dziecko(i jego rodzinę) w zależności od potrzeb. W efekcie planuje się objęcie wsparciem średnio 30 dzieci/m-c w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2020r. w łącznym wymiarze 1200 godz. wsparcia indywidualnego lub grupowego ( w razie problemów wynikających z funkcjonowania dziecka. w grupie).

Pozostałe godziny do zrealizowania według potrzeb i uznania prowadzących zajęcia.

4. Świadczenie bezpośredniego wsparcia o charakterze specjalistycznym – prowadzone będą w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

 

Register to read more...