Filtr
 • Informacja o wynikach naboru

  Olkusz, 24.03.2016r 

                                                       Informacja o wynikach naboru

                                                           na stanowisko urzędnicze

                                                                 R E F E R E N T

   1 pełny etat

                                           Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

                                                                    1000-lecia 15c

                                                                    32-300 Olkusz

   

 • INFORMACJA

  INFORMACJA
  W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
   
  Osoby (matka, ojciec, lub opiekun faktyczny dziecka) mające w miesiącu styczniu, lutym lub marcu 2012 r. przyznane świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie.
  Pomoc będzie przyznawana na wniosek.
  Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 15 C w terminie do 31 stycznia 2012 r.
  Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc  styczeń,  luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć  w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
  Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


   
   Szczegółowe informacje można uzyskać
  w   Pomocy Społecznej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 15 C
  lub pod numerem tel. 32 643 16 17.
 • INFORMACJA

  INFORMACJA
  DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
   
  Od stycznia 2012 roku JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA  oraz  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA przysługują jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu !!!
  Aby uzyskać prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka należy przedstawić:
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
   lub
  • zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  Wzór powyższego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego ? w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

   
  WAŻNE:
  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego każdorazowo winien zawierać nr PESEL dziecka.
   
  Szczegółowe informacje można uzyskać
  w   Pomocy Społecznej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 15 C
  lub pod numerem tel. 32 643 16 17.
 • Wigilia 2011

                                                                 Wieczerza Wigilijna

  Święta Bożego Narodzenia to czas pełen ciepła, radości i spotkań w gronie najbliższych.
  Jak co roku staramy się wspólnie z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu spotkać w świątecznej atmosferze z naszymi podopiecznymi.
  W dniu 19.12.2011r. o godz. 11.00 w sali Caritas przy Parafii odbyła sie Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wraz z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

 • Zawiadomienie


  Olkusz, dnia 14.11.2011r.
   
  Nr sprawy OPS 271/ 7 /2011
   
   
  Zawiadomienie o podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą
   
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy     z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz.759        z późniejszymi zmianami) w dniu 09 listopada 2011r. została podpisana umowa na realizację zamówienia:
  Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  Umowę zawarto z Wykonawcą:
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego
  ul. Bronowicka 73
  30-091 Kraków
   
  a) Umowa dotyczy realizacji zamówienia - Kurs: kosmetyka z elementami wizażu i obsługą kasy fiskalnej. Wartość zamówienia:3.000,00zł. brutto.
   
  b) Umowa dotyczy realizacji zamówienia - Kurs: elektryk z uprawnieniami SEP, eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV.
  Wartość zamówienia:3.500,00zł. brutto.
   
  Łączna wartość zamówienia brutto wynosi: 6.500,00zł.
 • Unieważnienie


  Olkusz dnia 02.11.2011r.
  Nr sprawy OPS 271/ 6 / 2011
   
   
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
   
   
   
  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu unieważnia przetarg na przeprowadzenie kursów, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  W części I zamówienia tj. Kurs: Kosmetyka z elementami wizażu i obsługą kasy fiskalnej ? postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.  
  W części II zamówienia tj. Kurs: Elektryk z uprawnieniami SEP, eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.  
 • Unieważnienie


  Olkusz dnia 21.10.2011r.
  Nr sprawy OPS 271/ 5 / 2011
   
    
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
    
   
  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu unieważnia przetarg na przeprowadzenie kursów, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  W części I zamówienia tj. Kurs: Kosmetyka z elementami wizażu i obsługą kasy fiskalnej ? postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.  
  W części II zamówienia tj. Kurs: Elektryk z uprawnieniami SEP, eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.  
 • Zawiadomienie

 • PUNKT PORADNICTWA

  PUNKT PORADNICTWA
  PSYCHOLOG
  09.05.2011r.                  poniedziełek            15.00 - 19.00
  23.05.2011r.                  poniedziałek            15.00 - 19.00

  PEDAGOG
  04.05.2011r.                  środa                       15.00 - 18.00
  10.05.2011r.                  wtorek                     15.00 - 18.00
  18.05.2011r.                  środa                       15.00 - 17.00

  PRACOWNIOK SOCJALNY
  18.05.2011r.                  środa                        15.00 - 19.00
  25.05.2011r.                  środa                        15.00 - 19.00

  DORADCA ZAWODOWY
  20.05.2011r.                  piątek                        15.15 - 19.15
  27.05.2011r.                  piątek                        15.15 - 19.15

  PRAWNIK
  16.05.2011r.                  poniedziałek               15.00 - 19.00
  27.05.2011r.                  piątek                        15.00 - 19.00
 • INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


  Olkusz, dnia 20.04.2011r.
   
   
   
   
  INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
   
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i grupowych porad prawnych oraz usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   zostały zawarte umowy na realizację przedmiotowego zadania z wybranymi Wykonawcami tj.:
   
  1) W dniu 13.04.2011r. zawarto umowę z Wykonawcą:
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego,
  ul. Bronowicka 73,
  30 ? 091 Kraków
   
   umowa dotyczy realizacji trzech części zamówienia:
   
  a)      Część V zamówienia -  przeprowadzenie grupowych porad prawnych dla uczestników projektu,
  b)      Część VI zamówienia -  przeprowadzenie dyżurów psychologa w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,
  c)      Część VIII zamówienia ? przeprowadzenie dyżurów prawnika w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.
   
   
   
  2) W dniu 14.04.2011r. zawarto umowę z Wykonawcą:
   
  Akademia Szkoleń i Kompetencji
  ul. Szwedzka 12/3,
  30-324 Kraków
   
  umowa dotyczy realizacji czterech części zamówienia:
   
  a)      Część I zamówienia - przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych dla uczestników projektu,
  b)      Część III zamówienia - przeprowadzenie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu,
  c)      Część IV zamówienia - przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla uczestników projektu,
  d)      Część VII zamówienia - przeprowadzenie dyżurów doradcy zawodowego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.
   
   
  3) W dniu 15.04.2011r. zawarto umowę z Wykonawcą:
   
  Joanna Szwagierczak
  ul. Daliowa 1/4,
  30-611 Kraków
   
  umowa dotyczy realizacji II Części zamówienia:
   
  - przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla uczestników projektu.
 • Wielkanoc 2011   
  W dniu 18.04.2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zorganizował dla swoich podopiecznych ?Śniadanie Wielkanocne? . Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Przybyłych Gości przywitała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Pani Danuta Pietraszewska. 
  W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Dariusz Rzepka, który podkreślił znaczenie i wagę Świąt Wielkiej Nocy. Spotkanie zostało uświetnione występem dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, które pod kierunkiem Siostry Kazimiery przygotowały ? Mękę Pańską?. 
   
  Świetnie przygotowane muzyczno-literackie przedstawienie wzruszyło przybyłych gości  i skłoniło do zadumy nad symboliką Świąt Wielkiej Nocy.
  Zaproszeni Goście zasiedli przy świątecznie ozdobionych stołach, na których nie zabrakło tradycyjnych potraw. Jak co roku mogliśmy liczyć na wsparcie sponsorów, którzy podarowanymi przez siebie produktami wsparli organizowane ?Śniadanie Wielkanocne?. Przybyli Goście podkreślili, jak duże znaczenie ma dla nich ten czas spędzony przy wspólnym stole.
   
 • Informacja

  PUNKT PORADNICTWA

  PSYCHOLOG
  18.04.2011r.                           poniedziałek                 15.00 ? 19.00
  19.04.2011r.                           wtorek                           15.00 ? 19.00
   
   
  PEDAGOG
  19.04.2011r.                           wtorek                          15.00 ? 19.00
  27.04.2011r.                           środa                            15.00 ? 19.00
   
   
  PRACOWNIK SOCJALNY
  19.04.2011r.                           wtorek                         15.00 ? 19.00
  27.04.2011r.                           środa                           15.00 ? 19.00
   
   
  DORADCA ZAWODOWY
  28.04.2011r.                           czwartek                      15.15 ? 19.15
  29.04.2011r.                           piątek                            15.15 ? 19.15
   
   
  PRAWNIK
  21.04.2011r.                           czwartek                      15.00 ? 19.00
  29.04.2011r.                           piątek                            15.00 ? 19.00
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Olkusz, dnia 29.03.2011r

   

   

  Znak sprawy OPS /341-I-1/ 2011

   Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu na:

  ?Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i grupowych porad prawnych oraz usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?,

  wybrano oferty:

   

   

 • Informacja

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowany na lata 2011 - 2013.
  W ramach realizacji Programu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zarówno osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej jak i sprawców przemocy.
  W Punkcie dyżurują specjaliści: psycholog, prawnik, policjant i pracownik socjalny. Tu uzyskasz:
  ?       konsultacje psychologiczne i prawne,
  ?        wsparcie psychologiczne,
  ?       wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
  ?       informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym,
  ?       możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek i środę w godzinach popołudniowych tj.
  ?         wtorek: godz. 15.00 ? 18.00 (dyżur prawnika, policjanta, pracownika socjalnego)
  ?         środa: godz. 16.00 ? 18.00 (dyżur psychologa, pracownika socjalnego)
   
  WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE.
   
  Zadzwoń!
  czynny
   TELEFON ZAUFANIA - BEZPŁATNA INFOLINIA
  800 17 00 77
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 7.00 do 17.00, tel.: 32/641-32-12
  Pracownicy socjalni udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących działań jakie możesz podjąć w trudnej sytuacji.
   
  Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc!
  Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów mogących pomóc rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc. Przemoc nigdy nie skończy się sama.
   
  Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! Jesteśmy tu aby Ci pomóc!
 • Usługi w zakresie przeprowadzenia działań edukacyjnych, motywacyjnych, informacyjnych oraz doradczych

   

  Znak sprawy: OPS /341-I-1 /2011    
                 
                                                                                                             Olkusz dnia 11.03.2011r.
     
   
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
   
   
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OPS /341-I- 1 /2011 pn.:
   
  Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i grupowych porad prawnych oraz usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  Zamawiający:
  Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej
  Al. 1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz
  Tel. /fax. 032/ 641-32-12
  email: opsolkusz@poczta.onet.pl
   
  Na podstawie art.12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zamieszczonego w dniu 07. marca 2011r.
   
   Wprowadzone zmiany dotyczą: terminu składania i otwarcia ofert.
   
  W ogłoszeniu z dnia 07. marca 2011r. jest:
   
  Oferty należy składać do dnia: 15. 03. 2011r do godz. 08,00
  w pokoju nr 20  w siedzibie Zamawiającego:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Al. 1000-lecia 15 C
   
  Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkusz w dniu 15. 03. 2011r o godz. 0830 w pokoju nr  23
   
  W ogłoszeniu powinno być:
   
  Oferty należy składać do dnia: 18. 03. 2011r do godz. 08,00
  w pokoju nr 20 w siedzibie Zamawiającego:

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Al. 1000-lecia 15 C
   
  Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkusz w dniu 18. 03. 2011r o godz. 0830 w pokoju nr  23
   
  Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 11.03.2011.r.
   

   

     Nr sprawy OPS /341-I-1/2011              

                                                                                                                      
  Olkusz dnia 11.03.2011r. 

   
   
   
  Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
   
   
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OPS /341-I- 1 /2011 pn.:
   
  Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym     i grupowych porad prawnych oraz usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
   
  Wprowadzone zmiany dotyczą: opisu sposobu przygotowania ofert, terminu składania i otwarcia ofert, opisu sposobu obliczania ceny oraz opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
   
   w  Rozdziale X  SIWZ   punkt 1 podpunkt n)  otrzymuje brzmienie:
   
  ?Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie:


   

  Nadawca:
  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) ? (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
  Adresat: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 C
  Oferta na:
  Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i grupowych porad prawnych oraz usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna  i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   
  Nie otwierać przed godziną 8.30 dnia 18.03.2011r.


   

  Uwaga:
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.?
   
  w Rozdziale XI   SIWZ  punkt  2 otrzymuje brzmienie:
                               
  ? Termin składania ofert upływa w dniu: 18. 03. 2011.r. o godz. 800 .?
   
   
  w Rozdziale XI  SIWZ  punkt 3 otrzymuje brzmienie:
   
  ? Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,   
      Al. 1000 ?lecia 15 C, pok. 23, w dniu 18. 03. 2011r. o godz. 830 ?
   
   
  w Rozdziale XI  SIWZ  punkt 5 otrzymuje brzmienie:
   
   ?Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą   przybyć w dniu ? 18.03.2011r o godz. 830 . Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający  
      ogłosi:
      a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
      b) podaną w ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
      c) warunki płatności.
   Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.?
   
   
   
  w Rozdziale XII  SIWZ  punkt 1 otrzymuje brzmienie:
   
  ?W ofercie ? zał. nr 1 do SIWZ należy podać wysokość wynagrodzenia brutto, netto oraz stawkę podatku VAT, za wykonanie każdej części przedmiotu zamówienia, której podejmie się Wykonawca?
   
   
  w Rozdziale XII  SIWZ punkt 2 otrzymuje brzmienie:
   
  ?Podana w ofercie cena dla każdej części przedmiotu zamówienia, której podejmie się Wykonawca, musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.?
   
   
  w Rozdziale XII  SIWZ  punkt 6 otrzymuje brzmienie:
   
  ?Podana w ten sposób cena stanowić będzie podstawę dla Zamawiającego do wybrania najkorzystniejszej oferty. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto części zamówienia, podanej w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. Każda z części zamówienia, której realizacji podejmie się Wykonawca, będzie oceniana odrębnie.?
   
   
  w Rozdziale XIII  SIWZ  punkt 1 otrzymuje brzmienie:
   
  ?W niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów opisanych poniżej:
   
  Kryterium nr 1 : cena oferty brutto? waga kryterium 80%
   
  Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
   
  P1 = (Cmin / C of. licz.) x 80pkt.       przy czym 1% =1 pkt.
   
  gdzie:
   
  Cmin - najniższa całkowita cena brutto każdej z części zamówienia, spośród wszystkich ocenianych ofert.
   
  C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto w ofercie ocenianej.
  P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych każdej z części oferty ocenianej.
   
  Każda z części oferty otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z w/w działania.
   
   
  Kryterium nr 2: doświadczenie Wykonawcy ? waga kryterium 20%
   
   
  Liczba przeprowadzonych usług związanych z przedmiotem zamówienia, tzn. odpowiadających złożonej przez Wykonawcę ofercie ? stosownie do części zamówienia, na które oferta została złożona, w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający dokona oceny w następujący sposób:
   
  - jeśli Wykonawca zrealizował 2 usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego, a złożył ofertę na warsztaty psychospołeczne i/lub indywidualne konsultacje z psychologiem i/lub dyżury psychologa w Punkcie Poradnictwa, oferta otrzyma 25 pkt.
   
  - jeśli Wykonawca zrealizował 2 usługi w zakresie doradztwa zawodowego, a złożył ofertę na zajęcia grupowe z doradcą zawodowym i/lub indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i/lub dyżury doradcy zawodowego w Punkcie Poradnictwa oferta otrzyma 25pkt.
   
  - jeśli Wykonawca zrealizował 2 usługi w zakresie poradnictwa prawnego, a złożył ofertę na grupowe zajęcia z prawnikiem i/lub dyżury prawnika w Punkcie Poradnictwa, oferta otrzyma 25 pkt.
   
   
  Skala punktów za doświadczenie Wykonawcy.
   
  w okresie ostatnich 3 lat ? 5 i więcej usług       100 pkt
  w okresie ostatnich 3 lat ? 4 usługi                    75 pkt
  w okresie ostatnich 3 lat ? 3 usługi                       50 pkt
  w okresie ostatnich 3 lat ? 2 usługi                       25 pkt
   
   
  Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania:
   
                      Wartość = liczba przyznanych punktów x 20pkt.     przy czym 1% =1 pkt.?
   
   

  Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.   

   

  Termin składania ofert: 15.03.2011r

   

  Sygnatura zamówienia: OPS/341-I- 1 /2011

   

  Rodzaj zamówienia : Usługi w zakresie przeprowadzenia działań edukacyjnych, motywacyjnych, informacyjnych oraz doradczych

   

              Data wprowadzenia: 07.03.2011r.

              Kwota postępowania powyżej 14 000 EURO

   

  Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej
                               Al. 1000-lecia 15 C,  32-300 Olkusz

       tel/fax. 032/ 641-32-12

                                email: opsolkusz@poczta.onet.pl

  www.ops.olkusz.pl

   

                                                                             Ogłasza

                                                             przetarg nieograniczony na

   

  Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i grupowych porad prawnych oraz usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego w Punkcie Poradnictwa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   

   

 • Nabór 2011


   

               OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU
                 REALIZUJE PROJEKT SYSTEMOWY
   
                 pt. ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna
                 i zawodowa osób bezrobotnych??
                               
              współfinansowany przez Unię Europejską
             z Europejskiego Funduszu Społecznego
            w ramach
          Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013
           Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
             Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
        Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
                    integracji przez ośrodki pomocy społecznej
   
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu mieszczącego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000 - lecia 15c na parterze - pokój nr 8
  Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7 ? 15, tel. 032 641-32-12 ,781 504 823
  Termin zgłaszania się osób chętnych do projektu upływa
   w dniu 18 marca 2011 roku.
 • Informacja o zawarciu umowy

                                                                 Olkusz, dnia 13.01.2011r.
   
  INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, iż w dniu 13.01.2011r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym wykonawcą tj.:
  Sprzedaż Artykułów Spożywczych
  Grzegorz Mucha
  ul. Żeromskiego 1
  32-300 Olkusz
   
 • Życzenia

                                     

 • Informacja

     W piątek 24 grudnia 2010r.  - w Wigilię - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie nieczynny.
  Dzień wolny zgodnie z Kodeksem Pracy - przysługuje za święto przypadające w sobotę.
 • Wigilia 2010

   
   
  Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wraz z Caritas przy parafii Św. Andrzeja w Olkuszu zorganizował w dniu 16.12.2010r. spotkanie wigilijne.
  Uroczystość miała miejsce w sali Caritas w Olkuszu, ul. Rynek 3.
      Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Dariusz Rzepka, Proboszcz Parafii Św. Andrzeja w Olkuszu Ks. Mieczysław Miarka, Ks. Stefan Rogula, składając wszystkim życzenia świąteczne.
  Po wspólnej modlitwie i przełamaniu się opłatkiem odbyła się Wieczerza Wigilijna z zupą, rybą, owocami oraz słodkimi ciastami.
   
   
  Tę podniosłą chwilę uświetnił występ grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu pod kierunkiem opiekuna Pani Małgorzaty Kajdy i przy akompaniamencie pianina w wykonaniu Pana Wiesława Barana instruktora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, który zaśpiewał tradycyjne polskie kolędy.
       Do wspólnego kolędowania dołączyli się wszyscy uczestnicy wieczerzy, którzy wyrazili chęć spotkania się przy wspólnym wigilijnym stole w przyszłym roku.
                                                


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                            Olkusz, dnia 17.12.2010r.
  Znak spr. OPS/341-I-7/10
                                                                                            
   
                                                              
   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
   
  Dot:? przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu w okresie od podpisania umowy do 31.12.2011r
   
   Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty:
   
  1 O wyborze najkorzystniejszej oferty:
   
  Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1  
   
  Sprzedaż Artykułów Spożywczych
  Grzegorz Mucha
  ul. Żeromskiego 1
  32-300 Olkusz
   
   
  Uzasadnienie wyboru:
   
  Oferta uzyskała ilość 100 pkt według kryteriów określonych w SIWZ (cena brutto ? 100%).                  
  W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
   
  Poniżej podajemy informację o Wykonawcy, który złożył ofertę w tym postępowaniu ze
  streszczeniem oceny:   
   
   
  Numer oferty
   
   Nazwa wykonawcy
   
   
  Liczba pkt w Kryterium
   cena ofertowa brutto
   
   
   
   
  1.
   
  Sprzedaż Artykułów Spożywczych
  Grzegorz Mucha
  ul. Żeromskiego 1   32-300 Olkusz
   
  100
   
   
   
 • Mikołaj 2010

  ?Wszyscy jesteśmy św. Mikołajem?
   
  W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy naszego Ośrodka zorganizowali spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.
  27 listopada 2010r w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 163 dzieci mogło bawić się wraz ze
  św. Mikołajem, Elfem i Śnieżynką z Krakowskiej Agencji Teatralnej przygotowując się wspólnie do Świąt Bożego Narodzenia. Były konkursy, zabawy, a po nich najważniejszy punkt programu, czyli rozdawanie prezentów.

  Wszystkie dzieci zostały obdarowane przygotowanymi przez nasz Ośrodek świątecznymi paczkami.
  Do naszej akcji, którą nazwaliśmy ?Wszyscy jesteśmy św. Mikołajem? dołączyli prywatni sponsorzy, którzy corocznie wraz z nami pragną wywołać uśmiech na twarzach naszych najmniejszych podopiecznych. Poczęstunek, który udało się zorganizować przy Ich pomocy zakończył tegoroczne spotkanie ze św. Mikołajem.
   


       

   


   
  Kochane dzieci do zobaczenia za rok!!!!!
 • Informacja  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach realizacji projektu ?Równe szanse- aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych? informuje:
  Punkt Poradnictwa, w ramach którego porad udzielają:
  - psycholog,
  - prawnik,
  - doradca zawodowy,
  - pedagog,
  - pracownik socjalny
  wznowi swoją działalność od miesiąca marca 2011r.
 • ?Przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu?

  Termin składania ofert : 09.12.2010r
   

  Sygnatura zamówienia: OPS/341-I- 6 /2010
   

  Rodzaj zamówienia :  ? Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu 
                                       i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Ośrodka
                                       Pomocy Społecznej w Olkuszu?
   

  Data wprowadzenia:  01.12.2010r.

  Kwota postępowania powyżej 14 000 EURO 
   
  Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej
                                        Al. 1000-lecia 15 C,  32-300 Olkusz
                                        tel/fax. 032/ 641-32-12
                                        email: opsolkusz@poczta.onet.pl
                                        www.ops.olkusz.pl
   

                   Ogłasza
                przetarg nieograniczony na

  ?Przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu?
 • INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


  Olkusz, dnia 05.11.2010r.
   
   
   
   
  INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
   
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w dniu 04.11.2010r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym wykonawcą tj.:
   
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego
  ul. Bronowicka 73
  30-091 Kraków
   
   
  Zawarta umowa dotyczy wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  I część zamówienia dotyczy realizacji kursu zawodowego: malarz-tapeciarz. II część zamówienia dotyczy realizacji kursu kosmetycznego.
   
   
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Olkusz, dnia 03.11.2010r.
   
   
  Znak sprawy OPS /341-I-6/ 2010
   
   
   
   
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
   
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu na: Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano oferty:
   
   
  1) w części I zamówienia, wykonywanie usług w zakresie prowadzenia kursu zawodowego:    Malarz-tapeciarz oferta numer 1
   
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego
  ul. Bronowicka 73,  30 ? 091 Kraków
   
   
  2) w części II zamówienia, wykonywanie usług w zakresieprzeprowadzenia kursu zawodowego:   Kurs kosmetyczny - oferta numer 1:  
   
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego
  ul. Bronowicka 73,  30 ? 091 Kraków
   
   
   
   
  Poniżej podajemy informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu, ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert.  
   
   
  Do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację I części zamówienia:
  Malarz-tapeciarz wpłynęła 1 oferta.
   
   
  Numer oferty
   
  Nazwa Wykonawcy
  Liczba punktów                   w kryterium cena brutto     za 1 uczestnika                   
   
  1
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego                 i Ustawicznego
  ul. Bronowicka 73
  30 ? 091 Kraków
   
   
   
  100
   
  Oferta numer 1 uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt.
   
   
   
  Do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację II części zamówienia:
  Kurs kosmetyczny wpłynęła 1 oferta.
   
   
  Numer oferty
   
  Nazwa Wykonawcy
  Liczba punktów                   w kryterium cena brutto     za 1 uczestnika                   
   
  1
   
  Ośrodek Szkolenia Kursowego                 i Ustawicznego
  ul. Bronowicka 73
  30 ? 091 Kraków
   
   
   
  100
   
   
  Oferta numer 1 uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt.
   
 • INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


  Olkusz, dnia 21.10.2010r.
   
   
   
  INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
   
    
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, iż w dniu 14.10.2010r. została zawarta umowa na Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z wybranymi Wykonawcami tj.:
 • ?Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz


  Termin składania ofert : 26. 10. 2010r.
   
   
  Sygnatura zamówienia: OPS/341-I- 6 /2010
   
  Rodzaj zamówienia : Usługi w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych
   
  Data wprowadzenia: 19 .10.2010r.
   
  Kwota postępowania:  powyżej 14 000 EURO
   
                 Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                        Al. 1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz
    tel/fax. 032/ 641-32-12
                                                        email: opsolkusz@poczta.onet.pl
                                                        www.ops.olkusz.pl
    
  Ogłasza
  przetarg nieograniczony na
   
  ?Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Olkusz, dnia 08.10.2010r.
   
   
  Znak sprawy OPS /341-I-5/ 2010
   
   
   
   
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu na: Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu  ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano oferty:
   
   
 • Informacja

        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   
  PUNKT     PORADNICTWA

   
  PSYCHOLOG
  08.11.2010            poniedziałek          16.00-18.00
  15.11.2010            poniedziałek          16.00-18.00
  22.11.2010            poniedziałek          16.00-18.00
  29.11.2010            poniedziałek          16.00-18.00
   
   
  PEDAGOG
  02.11.2010            wtorek                    15.00 -18.00
  09.11.2010            wtorek                    15.00 -18.00
  17.11.2010            wtorek                    15.00- 17.00
   
  PRACOWNIK SOCJALNY
   
   
  04.11.2010            czwartek                 15.00-18.00
  18.11.2010            czwartek                 15.00-18.00
  25.11.2010            czwartek                 15.00-17.00
   
   
   
  DORADCA ZAWODOWY                                           
   
  02.11.2010            piątek                      15.00 -18.00
  09.11.2010            wtorek                     15.00 -18.00
  30.11.2010            środa                       15.00 -17.00
   
                                                                                   
  PRAWNIK
   
  04.11.2010            czwartek                   16.00-18.00
  10.11.2010            czwartek                   16.00-18.00
  18.11.2010            czwartek                   16.00-18.00
  25.11.2010            czwartek                   16.00-18.00
 • ?Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz


   

  Termin składania ofert : 27.09.2010r.

                              Sygnatura zamówienia: OPS/341-I- 5 /2010

           Rodzaj zamówienia : Usługi w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych

                                                    Data wprowadzenia:  17.09.2010r. 
                                                    Kwota postępowania    powyżej 14 000 EURO 
   
                                                    Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                Al. 1000-lecia 15 C,  32-300 Olkusz
                                                                                                tel/fax. 032/ 641-32-12
                                                                                                email: opsolkusz@poczta.onet.pl
                                                                                                www.ops.olkusz.pl

                       Ogłasza
                  przetarg nieograniczony na:

  ?Przeprowadzenie Kursów zawodowych, dla uczestników projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

   

 • Informacja

  INFORMACJA

       Przyjmowanie i wydawanie wniosków na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2010/2011 odbywać się będzie od 01 września 2010r. w godz:
  poniedziełek: 800 - 1630
  wtorek: 730 - 1400
  środa: 730 - 1400
  czwartek: 730 - 1400
  piątek : 730 - 1400
 • Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku-obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu

   

           Olkusz, dnia 11.08.2010r.

   

  INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, iż w dniu 10.08.2010r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym wykonawcą tj.:
   
   
  Sprzedaż Artykułów Spożywczych
  Grzegorz Mucha
  ul. Żeromskiego 1
  32-300 Olkusz
   


   

  Olkusz, dnia  05.08.2010r

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na ?świadczenie usług polegających na  przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku ? obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?  wybrano ofertę:
    

  Sprzedaż Artykułów Spożywczych
  Grzegorz Mucha
  ul. Żeromskiego 1
  32-300 Olkusz
   
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta uzyskała ilość 100 pkt według kryteriów określonych w SIWZ. 
  W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.


  Poniżej podajemy informację o Wykonawcy, który złożył ofertę w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny. : 
   

  Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. w
  Kryterium
  cena oferowana brutto
  Liczba pkt. w kryterium
  " odległość dowozu posiłków w
  km od miejsca przygotowywania
  posiłków do Szkoły
  Podst. Nr 4 w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 36
  Razem
  1. Sprzedarz Artykułów Spożywczych
  Grzegorz Mucha
  ul. Żeromskiego 1
  32 - 300 Olkusz
  80 20 100 pkt • Informacja

  Śląska Wyższa Szkoła im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, zaprasza do nowo otwartego wydziału zamiejscowego w Olkuszu na zapisy na kierunku PEDAGOGIKA,
  Studia I stopnia ? licencjackie, w dwóch trybach:
  - stacjonarnym ? zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu
  - niestacjonarnym ? zajęcia odbywają się podczas zjazdów weekendowych organizowanych co dwa tygodnie.


  Bliższe informacje w siedzibie wydziału:
  ul. Francesco Nullo 20
  pok. Nr 25
  32-300 Olkusz
  tel. 32 643-16-55
        697-818-698
  w godz. od 9.00 do 17.00
  oraz na: www.swsz.pl
 • Kolonie letnie

  W miesiącu lipcu 2010r. dzieci w wieku od 8 do 14 lat wyjadą na kolonie letnie nad morze do miejscowości Sarbinowo organizowane przez nasz Ośrodek.

  Na I turnus od dnia 02.07.2010r. do 15.07.2010r. wyjechało 41 dzieci.
  Na II turnus od dnia 16.07.2010r. do 29.07.2010r. wyjedzie 46 dzieci.

   Dyrekcja i pracownicy Ośrodka życzą wszystkim dzieciom udanego wypoczynku oraz słonecznych i pogodnych dni.  W dniu 15.07.2010r. I turnus dzieci wrócił z wakacyjnego wypoczynku.

 • Nowe terminy przyjęć wniosków

  • Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 rozpocznie się od dnia 01 września 2010r.
  • Wydawanie wniosków w pok. Nr 1 w miesiącu sierpniu.
  • Przyjmowanie wniosków na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od dnia 01 sierpnia 2010r.