Informacje o OPS

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

           M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski

             Radca prawny Michał Michalski

              31-117 Kraków

 ul. Wenecja 17

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PSYCHOLOG

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

                           e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                             

                                                                                                       Olkusz, dnia 22.01.2019r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na stanowisko Psycholog/Psycholożka

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al. 1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019

3. Miejsce wykonania pracy:

Placówki wsparcia dziennego w Olkuszu lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

4. Termin wykonania zamówienia:

Luty – grudzień 2019r.

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe II stopnia psychologia;

- 2 letni staż pracy jako psycholog

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność pracy z dziećmi,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę proszę przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1

Oferta powinna zawierać:

a)      CV,

b)      Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty;

c)      Dokumenty potwierdzające doświadczenie – referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy;

d)      Dane teleadresowe oferenta;

e)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

f)       Wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2019r na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  z dopiskiem „Nabór na stanowisko psycholog/psycholożka lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok.nr.20.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 1

 

                                                                                                              ...............................

                                                                                                             (miejscowość, data)

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na psychologa/psycholożkę

 

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa:.............................................................................

Adres:.......................................................................................................

Nr tel.........................................................................................................

NIP...........................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto za 1 godz. pracy zegarowej:................................zł

(słownie brutto:................................................................zł)

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ...........................

b)............................

c)............................

d)...........................

 

 

..........................., dnia .................................

                                                                                                  ............................................

Ogłoszenie - opiekunka środowiskowa

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę

na stanowisko;

 

  • opiekunki środowiskowej,

 

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

 

 1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

  • szpitalu psychiatrycznym,

  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

  • zakładzie rehabilitacji,

 

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

 

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka

Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c

 

tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.

 

Rekrutacja do Projektu


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza do udziału w projekcie „Nowa szansa- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Olkusz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Preferowani kandydaci:

        osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

        osoby niepełnosprawne

        osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

        osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

zamieszkałych na terenie objętym rewitalizacją obszarów zdegradowanych

        osoby samotnie wychowujące dzieci

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej, wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie –

w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się:

      identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

      usługi aktywnej integracji zwiększającej kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia w tym:

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- specjalistyczne usługi doradcze w zakresie finansowo – prawnym

- indywidualne doradztwo zawodowe

      szkolenie komputerowe ECDL zakończone egzaminem zewnętrznym

      szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych

      wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

SPOTKANIE PROMOCYJNO – INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OLKUSZU, UL. AL. 1000-LECIA 15C

W DNIU 30.01.2019r. O GODZINIE 11:00 /sala nr 23/

 

  

Czytaj więcej: Rekrutacja do Projektu

Zaproszenie do złożenia oferty - poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

                            OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     Olkusz, dnia 08.01.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń–grudzień 2019 rok (dwie godziny w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

- umiejętność sporządzania pozwów i pism procesowych

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 stycznia 2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika” lub osobiściew siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty - poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w...