Informacje o OPS

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

 

                        

 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

 

dotyczącej usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP  09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz    

tel/fax 32 641-32-12               

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie minimum 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacjąi egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacjiw zakresie zawodów: 

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu

2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu

3. Florysta  dla 3 uczestników projektu

4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

 

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

 

1.      W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

 2.      Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich jeśli będą wymagane.

3.      Wykonawca zapewni  nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

4.      Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna
o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

5.      Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

6.      Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub ciasto, cukier, mleko, cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

7.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

9.      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

10.  Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

11.  Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

Zaproszenie do złożenia ofert

                        

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

 

na zorganizowanie kursu komputerowego ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4) ” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP  09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz    

tel/fax 32 641-32-12               

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 80 godzinnego (średnio 12 dni) kursu komputerowego – ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4), celem którego  jest  nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL.

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

 

1.      W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

2.      Wykonawca zapewni  nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzesełi stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

3.      Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

4.      Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

5.  Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna,ciastka lub ciasto, cukier,mleko,cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

6.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

7.      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

8.      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

9.      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

10.  Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia ofert

Zarządzenie Dyrektora

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2019

 

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 

                                                                      z dnia 03.06.2019r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: -  „Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczestników projektu”; - „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu” w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”- utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

 

Na podstawie § 7 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przyjętego uchwałą XVII/285/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. oraz Zarządzenia Nr 0050.302.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 16 kwietnia 2019r. i art.4 ust.1 pkt. 1, pkt.14, pkt 15, pkt 32a , art.11 ust.1 pkt.2 i ust.2 oraz art.13 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019r. poz.688 z późń.zm.)

 

Zarządzam co następuję:

 

§1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

- „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;

- „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu”.

oraz powołania Komisji Konkursowej którego zasady i tryb określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

§2

 

1. Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.

- „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;

- „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu” w składzie:

    

Jadwiga Odrzywolska – Przewodniczący Komisji

Wiesława Sochacka – członek Komisji

Bożena Szymonek – członek Komisji

Anna Gołąb – Sekretarz Komisji

Mirosława Drapacz – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Członek Komisji

Maria Beszterdo – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Członek Komisji

 

2. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:

a) zamieszczenie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert ( wg art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 

 b) dokonanie oceny ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa  w §1 zgodnie z procedurą i kryteriami, określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

c) przedłożenie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu propozycji wyboru ofert.

 

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Pomocy Środowiskowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie

 Umowa

Oferta

Sprawozdanie

 

 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PRAWNIK Projekt "Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

NA STANOWISKO: PRAWNIK

 

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz tel/fax 032 641-32-12

  

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Pełnienie funkcji Prawnika, w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

 

W celu zniwelowania ograniczeń w sferze społecznej utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie o charakterze zewnętrznym każdy uczestnik projektu ze zdiagnozowaną potrzebą w tym zakresie otrzyma możliwość konsultacji ze specjalistą w tym wypadku prawnikiem. Przewiduje się wsparcie w wymiarze 3 godzin na uczestnika projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniej niż od 27.05.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 36 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

  

III. Miejsce wykonywania pracy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

  

IV. Warunki współpracy

 

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 27.05.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. Wykształcenie o kierunku prawniczym potwierdzone dyplomem ukończenia

  2. Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

  3. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PRAWNIK Projekt "Nowa szansa-aktywizacja społeczna i...

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.04.2019r.

na świadczenie usługi: - pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu; - osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu w ramach projektu p.t „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

na Zadanie nr 1 - Pedagog ulicy -  nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

na Zadanie nr 2 - Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy - nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.