Informacje o OPS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.03.2019r.

na świadczenie usług na stanowisku trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych       w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości 192 godziny w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:

Agnieszka Karczewska – Papaj

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenow

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.03.2019r.

na świadczenie usługi: - pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zwgarowych w okresie realizacji projektu; - osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu w ramach projektu p.t „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

na Zadanie nr 1 - Pedagog ulicy -  nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

 

na Zadanie nr 2 - Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy - nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny,które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 15.05.2019r.
Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku
do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi:

- pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu

- osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie 

  realizacji projektu

 w ramach  projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest świadczenie usługi:

 -pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzinzegarowych,

- osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych dla maks. 15 uczestników w okresie realizacji projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest docieranie i obejmowanie pomocą dzieci i młodzież  z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Olkusza na lata 2016-2026 (zwan GPR). Praca prowadzona będzie poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

 

CPV:  85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi

 

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia  26.03.2019r.

 

 

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na  stanowisko urzędnicze

                                                REFERENT

 

                                                 pełny etat

                             

            w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                            

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie;

 

  1/ Pani  Kocyba Justyna  zamieszkała w Żuradzie

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 01 kwietnia  2019r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Justyna Kocyba spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent z dnia 05.03.2019r.

Pani Justyna Kocyba wykazała się  dobrą znajomością  podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wyplatę świadczeń wychowawczych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Kandydatka ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych oraz  w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie,   kandydatura Pani  Justyny Kocyby  została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.