Informacje o OPS

Zbiórka środków czystości

   

 

   

Zbiórka środków czystości

Z inicjatywy Komitetu Społecznego ?Razem?, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w dniach 2 i 5 grudnia b.r. została przeprowadzona zbiórka środków czystości.

Wolontariusze z olkuskich szkół ponadgimnazjalnych ? I L.O., IV L.O. oraz Zespołu Szkół nr 4 dyżurowali w tych dniach w godzinach od 10.00 do 18.00 w  dyskontach Biedronki na terenie Olkusza.

Zainteresowanie i ofiarność kupujących podobnie, jak w przypadku Świątecznej Zbiórki Żywności były bardzo duże. Klienci chętnie wrzucali do swoich koszy o jeden czy dwa produkty więcej. Informowani przy wejściu o zbiórce, wracali do nas, by ofiarować produkty na rzecz potrzebujących. To niezwykle budujące, że tak wielu z nas czuje potrzebę podzielenia się tym, co ma. I ta chęć dzielenia się płynie naprawdę z prosto z serca ? wyjaśnia  Paulina wolontariuszka  biorąca udział w akcji.

Z pozyskanych podczas zbiórki produktów, udało się przygotować 111 paczek, które już są przekazywane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Jak podkreśla koordynator zbiórki  Renata Wcisło ? Lekston, to jak dotąd najbardziej owocna, jeśli chodzi o ilość ofiarowanych produktów akcja. Nie udało by się to, gdyby nie pomoc wolontariuszy, którym jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni ? dodaje.

Zarówno darczyńcom, wolontariuszom, jak i organizatorom oraz dyskontom Biedronka na terenie, których odbyła się zbiórka, składamy gorące podziękowania. Niech dobro powróci do tych, którzy potrafią się nim dzielić!

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc to rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny  i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:

- doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami

 - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.

 - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom,    racjonalnego dysponowania budżetem.

 - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 v      Istnieje problem alkoholowy

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

 

 

Informator NIEBIESKA LINIA

RODZINA 500+

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

Informacja kolonie

 W dniu 08.07.2016r. łącznie 45 dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, wyjechało na spotkanie z letnią przygodą.

W czasie koloni letnich dzieci w wieku od 8 do 14 lat wypoczywają na 14 dniowym turnusie w Ośrodku w miejscowości Wisełka nad Morzem Bałtyckim.

  

 

 

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka życzą wszystkim dzieciom wspaniałej przygody, słońca, nowych przyjaźni i dużo uśmiechu.