Informacje o OPS

500+

 

Świadczenie wychowawcze 

 

 

 

W dniu 16 maja 2019 r. została podpisana  ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)       

 

Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. 

Wnioski można składać za pośrednictwem:             

•   Systemów teleinformatycznych banków  
•   Portalu informacyjno-usługowego emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl)             
•   Platformy Usług Elektronicznych ZUS  (www.zus.pl/pue)             

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową). 

 

 

 

Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane. 

 


Druki wniosków na nowy okres świadczeniowy do pobrania w siedzibie OPS

 

od 1 sierpnia 2019r.   

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku: 

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.  (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

 

 

WAŻNE:

 

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym ,osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od
1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od 1 października 2019 r.

 

Czytaj więcej: 500+

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Projekt „Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

 

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Olkusz, dnia 27.06.2019r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

 

 

 

na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz

 

 

 

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

unieważnia

 

konkurs ofert na realizację zadań pn.:

 

- „ Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;

 

- „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu”.

 

Konkurs zostaje unieważniony z uwagi na fakt, iż w ramach w/w konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

                                                                                                     Z up. Dyrektora

                                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   Jadwiga Odrzywolska

                                                                                                Kierownik Pomocy Środowiskowej

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2019 r. dotyczące usług szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości minimum 100 godzin na każdego uczestnika projektu w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. w zakresie zawodów:

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu

2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu

3. Florysta dla 3 uczestników projektu

4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

Wybrano ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu z siedzibą : Olkusz, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.06.2019 r.

na przeprowadzenie 80 godzinnego (średnio 12 dni) kursu komputerowego – ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4), celem którego jest nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL  w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości 80 godzin na każdego uczestnika projektu w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu z siedzibą : Olkusz, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową

 

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

 

                        

 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

 

dotyczącej usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP  09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz    

tel/fax 32 641-32-12               

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie minimum 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacjąi egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacjiw zakresie zawodów: 

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu

2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu

3. Florysta  dla 3 uczestników projektu

4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

 

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

 

1.      W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

 2.      Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich jeśli będą wymagane.

3.      Wykonawca zapewni  nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

4.      Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna
o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

5.      Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

6.      Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub ciasto, cukier, mleko, cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

7.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

9.      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

10.  Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

11.  Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku