Informacje o OPS

Informacja Świadczenie Dobry start (300,00zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego)

Świadczenie Dobry start (300,00zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego))

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

 Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start można składać:

 • od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, najlepiej sprawdzić to logując się na konto w swoim banku,
  • przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 • od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – w formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, przy  Al. 1000-lecia  15 c  w poniedziałki w godz. od 7.30 – 16.40 , od wtorku do piątku  w godz. 7.30 – 14.40.  Pisemne wnioski będzie można przesyłać również listownie na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz.

  

WAŻNE!

Wnioski  w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia 2018 r. 

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2018 r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Ośrodek wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
  • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

  • osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

 • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
 • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) lub w Ośrodku.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia Dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Olkusz, dnia  03.07.2018r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

 

Dotyczy:                       zapytania ofertowego na:   pełnienie funkcji kierownika merytorycznego

                                        projektu pt.” Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”

                          

 

                                                             Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca   :

                                        Bożena Szymonek

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana została oferta z najniższą oferowaną ceną.

 

 

    

 

  

Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

 

Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów realizuje Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

W dniu 6 czerwca 2018r., w Krakowie Gmina Olkusz podpisała wolę współpracy przy realizacji Projektu „Małopolski Tele - Anioł”.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.do końca października br.

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z opieki społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

 

Czytaj więcej: Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

Informacja o złożonych ofertach

                                                                                                              Olkusz, dnia 26.06.2018r.

 

               

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:                       zapytania ofertowego na:   pełnienie funkcji kierownika merytorycznego

                                        projektu pt.” Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”

               

 

 

Dla powyższego zapytania ofertowego wpłynęły oferty jak niżej:

 

 

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

  

1.

 

Fabryka Postępu Ewelina Majda

Os. Stare Sady 22/20

98-300 Wieluń

 

 

2.200,00zł

 

 

 

2.

 

Bożena Szymonek

 

2.150,00zl

 

 

 

Ogłoszenie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-06-2018

Termin składania ofert

22-06-2018

Numer ogłoszenia

1118230

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c / siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach; poniedziałek od 7.00 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00/ lub pocztą na adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej 32-300 Olkusz ul. Al. 1000-lecia 15c w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego projektu”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jadwiga Odrzywolska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 6413212

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji kierownika merytorycznego projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zlecenie realizacji zadań kierownika merytorycznego projektu pt; „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały na świetlice”.

Przedmiot zamówienia

1. Zadaniem Kierownika Merytorycznego Projektu będzie odpowiedzialność za bieżącą obsługę projektu, aby umożliwić osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac w założonym czasie oraz planowanym budżecie.
2. W szczególności do obowiązków Kierownika Merytorycznego Projektu należeć będzie;
- współpraca z koordynatorem projektu,
- organizacja pracy zespołu merytorycznego,
- opracowywanie i zatwierdzanie programów w tym programów pracy każdej z placówek wsparcia dziennego i pracy podwórkowej , czuwając nad komplementarnością podejmowanych działań w każdej PWD,
- nadzór nad bieżącą obsługą projektu,
- nadzór nad pracownikami i zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu meryrorycznego jak również prawidłowej komunikacji z uczestnikami projektu.

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa z wyłonionym Zleceniobiorcą zawarta będzie na czas określony – okres trwania projektu

Załączniki

      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań

      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Formularz oferty

      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu i składania ofert zaproszeni są wykonawcy , którzy spełniają następujące wymogi:
wykształcenie wyższe pedagogiczne
co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów współfinansowanych ze środków UE / pełnienie funkcji kierownika projektu lub koordynatora projektu dot. edukacji dzieci i młodzieży/
doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać następujące elementy;
- dane identyfikacyjne oferenta/ imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/
- dane do kontaktu / imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail/
- kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto z realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
- podpis osoby składającej ofertę
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki;
- CV Wykonawcy
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie
- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie Wykonawcy, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria;
Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto - 100 pkt. / 100%/
Liczba puktów w kryterium „ kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto” będzie przyznawana według powyższego wzoru;
Pi = [ Cmin/Ci] x 100 pkt,
gdzie:
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w krtyterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto”
Cmin – najniższa kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci – kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto oferty nr „i”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLKUSZ

Adres

rynek Rynek 1

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

326260104

Fax

326260103

NIP

6371998042

Tytuł projektu

„Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice” - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0327/17-00