Informacje o OPS

Ogłoszenie

Regulamin

Regulamin rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+”

                                                        w Olkuszu

 

1.                  Informacje ogólne.

1/ Niniejszy Regulamin określa warunki naboru do Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16.

2/ Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” będzie zapewnienie wsparcia seniorom w zakresie aktywizacji: ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej / w tym ciepłego posiłku-obiadu/.

3/ Nabór do Dziennego Domu „Senior+” prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c.

2.                  Tok postępowania naboru.

1/ Przebieg naboru uczestników do Dziennego Domu „Senior+” obejmuje:

a/ ogłoszenie o naborze:

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego uczestnika w terminie do 19 października 2018r

b/ formularz zgłoszeniowy uczestnika stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu jest do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c w pok. nr 19.

c/ przyjmowanie formularza zgłoszeniowego uczestnika w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. al.1000-lecia 15c w godzinach pracy Ośrodka.

d/ przekazanie formularza zgłoszeniowego uczestnika sprawdzonego pod względem wymogów formalnych pracownikom socjalnym celem przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,

c/ decyzję o wyborze uczestników podejmie Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, na posiedzeniu Komisji. z którego zostanie sporządzony protokół,

e/ ogłoszenie wyników rekrutacji  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu w.w.w.ops.olkusz.pl.

2/ Posiedzenie Komisji jest jawne.

Czytaj więcej: Regulamin

Informacja "Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice"

 

Załącznik

 1. karta zgloszenia dziecka do swietlicy

 

Ogłoszenie

 

                                 O G Ł O S Z E N I E z dnia  06.09.2018r.

 

W związku z realizacją projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c

prowadzi rekrutację   na  5 stanowisk  - wychowawca w  placówce  

wsparcia   dziennego

          

 

STANOWISKO:     Wychowawca 

Forma zatrudnienia  - umowa o pracę na 3/4 etatu na czas określony,

30 godz. w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Poniedziałek   -   piątek w godz. od 14 .00  do  19.00

sobota   w godz. od 9.00  do  14.00

 

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

    Do rekrutacji  może przystąpićosoba , która spełnia następujące wymagania:

-        jest obywatelem polskim

-        posiada wykształcenie wyższe na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych.

-        nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

-        jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna.

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

 

-        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-        umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

-        kreatywność

    

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

-        prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych

-        pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć

-        pomoc w odrabianiu lekcji

-        tworzenie harmonogramu pracy świetlicy

-        prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych

-        nadzór nad pomieszczeniami świetlicy

-        dbałość o powierzone mienie

 

   4.Wymagane dokumenty

 

     Dokumenty niezbędne

     -  list motywacyjny

     -  CV / z opisem przebiegu  pracy zawodowej/

     -  oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

     -  oświadczenie o niekaralności

     -  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 

          korzystaniu z pełni praw publicznych

     -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do   

         celów rekrutacji

 

Dokumenty dodatkowe

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem /  zaświadczenia /

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego”  do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Al.1000-lecia 15 c  32-300 Olkusz /pokój nr 20/

Termin składania dokumentów do dnia 17  września 2018r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Inne informacji

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną i  w dniu 18  września 2018r.  o godz. 12.00  Komisja przeprowadzirozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dodatkowych informacji udziela   – Jadwiga Odrzywolska  tel. 032 6413212

                 

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE