Informacje o OPS

OGŁOSZENIE NABORU

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

z dnia  03 marca 2016  roku

 

o naborze na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

ul. Al.1000-lecia 15 c , 32-300 Olkusz

 

S T A N O W I S K O - Referent

 

 

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

-  jest obywatelem polskim

 

-  posiada wykształcenie wyższe

 

-  dobra znajomość obsługi komputera

 

-  doświadczenie zawodowe- minimum pół roku w jednostkach samorządu 

 

   terytorialnego,

 

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 

-  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

 

-  jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna

 

-  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

 

-  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

 

-  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

 

-  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z   

funduszu alimentacyjnego,

 

-  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 

-  znajomość obsługi komputera -MS Office, internet, poczta elektroniczna

 

-  samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność systematyczność i odpowiedzialność oraz komunikatywność i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z ludźmi

 

-  mile widziana znajomość obsługi programów do realizacji  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

-  umiejętność pracy w zespole

 

-  kultura osobista

 

 

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

-  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych  

 

-  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego "Amazis"

 

-  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

 

-  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej dokumentacji,

 

-  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń,

 

-  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

 

-  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

 

-  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,

 

-  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

 

-  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

 

4.    Wymagane dokumenty

 

a) Dokumenty niezbędne

 

-  list motywacyjny

 

-  CV / z opisem przebiegu pracy zawodowej/

 

-  kserokopia dowodu osobistego

 

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 

-  kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w tym: minimum pół

 

    roku w jednostkach samorządu terytorialnego,

 

-  kwestionariusz osobowy /pobrany w sekretariacie Ośrodka, pok.20/

 

-  oświadczenie kandydata o niekaralności

 

-  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

b) Dokumenty dodatkowe

 

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem / świadectwa pracy, zaświadczenia/.

 

 

 

5.    Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem ? NABÓR- Świadczenia Rodzinne -  Referent - do Ośrodka Pomocy Społecznej,Al.1000-lecia15c Olkusz / pokój nr 20 /

 

Termin składania dokumentów do dnia   14 marca 2016r.  do godz. 13.00

 

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

6.     Inne informacje

 

Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w dniu  16 marca 2016r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Lista będzie zawierać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania /w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/ kandydatów, z którymi w dniu  21 marca 2016r.  o godz.10.00  Komisja przeprowadzi test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną /pokój nr 23/. Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przez Komisję nie będą indywidualnie powiadamiani.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu  oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej / pokój nr 20/. 

 

Dodatkowych informacji udziela -Kierownik Pomocy Środowiskowej Jadwiga Odrzywolska pod tel. 032 6413212.

 

 

Lista kandydatów do naboru z dnia 24.02.2016

Olkusz, dnia 09.03.2016r

 

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 24.02.2016r na stanowisko urzędnicze REFERENT, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do II etapu naboru.

1.     Chrupek Marlena - Olkusz

2.     Brzozowska Joanna - Olkusz

3.     Jezierska Dagmara - Olkusz

4.     Lepiarz Iwona - Krzeszowice

5.     Piętka Anna - Olkusz

6.     Kamińska Natalia - Olkusz

7.     Dziewońska Aleksandra - Kraków

8.     Gęgotek Kinga - Gorenice

9.     Imielska Paulina - Bolesław

10.           Kocjan Aleksandra - Bogucin Mały

11.           Karpińska Martyna - Olkusz

12.           Miszta Damian - Kraków

13.           Zięcina Iwona - Bukowno

 

 

Informacja o wynikach naboru

Olkusz, 16.03.2016r 

 

                                                     Informacja o wynikach naboru

 

                                                         na stanowisko urzędnicze

 

                                                               R E F E R E N T

 

                                             pełny etat

 

                                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

                                                                  1000-lecia 15c

 

                                                                  32-300 Olkusz

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie: 

 

Pani  Joanna Brzozowska 

 

zamieszkała w Olkuszu

 

 

 

Zatrudnienie nastąpi  od dnia 21 marca 2016r.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

 

Pani Joanna Brzozowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na stanowisko urzędnicze " referent" z dnia 24.02.2016r i wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego oraz znajomością przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, kandydatura Pani Joanny Brzozowskiej została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

OGŁOSZENIE-II etap naboru REFERENT ds świadczeń rodzinnych.

Olkusz, dnia 16.03.2016r

 

 

 

Ogłoszenie

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 03.03.2016r na stanowisku urzędnicze REFERENT, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełniania wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu naboru:

 

1. Mulżyńska-Woźniak Magdalena - Olkusz

2. Gęgotek Kinga - Gorenice

3. Kocjan Aleksandra - Bogucin Mały

4. Karpińska Martyna - Olkusz

5. Kozieł Lidia - Łobzów

6. Haberka Ewa- Kiełkowice

7. Nicińska Jolanta-Olkusz

8. Łygoń Katarzyna - Zagórowa

 

 

 

II etap naboru odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c, w dniu 21 marca 2016r (poniedziałek) od godziny 10.00 w Sali nr 23 (II piętro).

 

 

 

INFORMACJA- RODZINA 500+

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Programem 500 plus, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że do dnia 17.06.2016 r. do Ośrodka wpłynęło 2.802 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 707 wniosków.

 

W tym samym czasie wydano 1970 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze i 68 decyzji odmawiających prawa do tej formy pomocy- razem 2038 decyzji.

 

Dokonano wypłaty świadczenia na łączną kwotę 2.505.089 ,- zł

 

44 wnioski przesłano w związku z występującą koordynacją do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.