Informacje o OPS

Zapytanie ofertowe

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia  12.08.2019r.

 

W związku z realizacją projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c

prowadzi rekrutację   na  1 stanowisko  - wychowawca w  placówce  

wsparcia   dziennego

 

STANOWISKO:     Wychowawca 

Forma zatrudnienia  - umowa o pracę na 3/4 etatu na czas określony od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.06.2020r.

30 godz. w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Poniedziałek   -   piątek w godz. od 14 .00  do  19.00

sobota   w godz. od 8.00  do  14.00

  

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Do rekrutacji  może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania:

-        jest obywatelem polskim

-        posiada wykształcenie wyższe na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych.

-        nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

-        jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna.

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

-        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-        umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

-        kreatywność

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

-        prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych

-        pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć

-        pomoc w odrabianiu lekcji

-        tworzenie harmonogramu pracy świetlicy

-        prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych

-        nadzór nad pomieszczeniami świetlicy

-        dbałość o powierzone mienie

 

 

4.Wymagane dokumenty

 

     Dokumenty niezbędne

-  list motywacyjny

     -  CV / z opisem przebiegu  pracy zawodowej/

-  oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

     -  oświadczenie o niekaralności

     -  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 

         korzystaniu z pełni praw publicznych

     -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do   

         celów rekrutacji

 

Dokumenty dodatkowe

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem /  zaświadczenia /

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego”  do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Al.1000-lecia 15 c  32-300 Olkusz /pokój nr 20/

Termin składania dokumentów do dnia 23 sierpnia  2019r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Inne informacji

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną i  w dniu 26 sierpnia  2019r.o godz. 12.00  Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Jędrasik tel. 032 6413212, Bożena Szymonek te. 604 94 37 97

 

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach  projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Łącznie do zrealizowania 1200 godz. w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020r. w ramach  projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

 

CPV:  80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80340000-9Usługi edukacji specjalnej

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 .  Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

 

1. Zajęcia prowadzone będą  w sposób wynikający z IPRD ( indywidualnie lub grupowo, w uzasadnionych przypadkach z udziałem rodzin uczestnika) w pomieszczeniach, w których funkcjonują PWD lub innych udostępnionych przez szkoły, w których dana PWD funkcjonuje z poszanowaniem zasad poufności i dyskrecji.

2.Aby odpowiedzieć na specyficzne potrzeby Grupy docelowej ( po ich indywidualnym zdiagnozowaniu w IPRD) planuje się zorganizowanie zajęć o charakterze indywidualnych programów psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, psychokorekcyjnych, także z udziałem rodziców/opiekunów prawnych danego dziecka.

3. Wsparcie specjalistyczne świadczone będzie w średnim wymiarze ok 3 –4 godz./m-c/dziecko(i jego rodzinę) w zależności od potrzeb. W efekcie planuje się objęcie wsparciem średnio 30 dzieci/m-c w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2020r. w łącznym wymiarze 1200 godz. wsparcia indywidualnego lub grupowego ( w razie problemów wynikających z funkcjonowania dziecka. w grupie).

Pozostałe godziny do zrealizowania według potrzeb i uznania prowadzących zajęcia.

4. Świadczenie bezpośredniego wsparcia o charakterze specjalistycznym – prowadzone będą w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Informacja o realizacji Projektu

„Nowa Jakość - Nowe Możliwości” 

 

Ośrodek  Społecznej w Olkuszu  od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt pt. „Nowa Jakość – Nowe Możliwości” współfinansowany z Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi  370 716 94 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych

 

Celem głównym projektu jest  podniesienie jakości i efektywności  pracy pracowników socjalnych i całego Ośrodka, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na  oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy  socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,  polegającej na wyodrębnieniu 4 zespołów :

– Zespół ds. pierwszego kontaktu,
– Zespół ds. pracy socjalnej,
– Zespół ds. usług,
– Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją

2) Optymalne wykorzystanie kwalifikacji i potencjału zatrudnionych pracowników socjalnych, dzięki umożliwieniu im koncentracji przede wszystkim na świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin zgłaszających się do pomocy społecznej oraz zapewnienie możliwości podnoszenia ich kompetencji ( wizyty studyjne, szkolenia, superwizje).

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego                  od świadczenia pracy socjalnej oraz usług,
zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
podniesienie jakości świadczonych usług.           

                                                                         

 

 

Czytaj więcej: Informacja o realizacji Projektu

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE (2)

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE (2)

Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

 Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej - realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Cel zamówienia: Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Wspólny Słownik Zamówień

 

 CPV: 32324600-6 – telewizor

 

CPV: 38653400-1 – Ekran projekcyjny

 

CPV: 30191200-6 – Rzutnik

 

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe