Informacje o OPS

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

 

Olkusz, dnia 25.10.2019r.

 

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

 

 

Dotyczy: zamówienia na realizację usług społecznych i innych szczególnych usług na: przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

  

 

Dla powyższego zamówienia wpłynęły oferty jak niżej:

 

Numer oferty

Firma (nazwa)lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Całkowita wartość oferty

1.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Chechło ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze

 

161 280,00 zł brutto

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

ZAMÓWIENIE NA REALIZACJĘ USŁUG SPOŁECZNYCH I INNYCH SZCZEGÓLNYCH USŁUG

 

 

 Dotyczy projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 "Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice" - utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Zamówienie na realizację usług społecznych i innych szczególnych usług na przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu "Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice" - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

 

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej - realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Cel zamówienia:

 

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu "Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice" - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

W zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu rozwijane będą m.in. kompetencje miękkie tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomość i ekspresja kulturowa.

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Wspólny Słownik Zamówień

 

 

CPV: 8000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

 

 

 

 

2.2 . Szczegółowy opis

 

W zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu rozwijane będą m.in. kompetencje miękkie t.j: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomość i ekspresja kulturowa.

 

W ramach wprowadzenia wyżej wymienionych kompetencji przewiduje się następujące warsztaty:

 

  • dziennikarskie

  • nauki języków obcych ( przynajmniej jeden język obcy)

  • programowania

  • teatralne

  • taneczne

  • plastyczne

  • fotograficzne

  • inne zaproponowane przez Oferenta

 

 

 

Średnio na każdy zaproponowany warsztat przeznacza się min. 252 godz. Istnieje możliwość realizacji warsztatów w innych wymiarach godzinowych ze względu na indywidualne potrzeby uczestników projektu.

 

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Informacja - osobisty asystent osoby niepełnosprawnej

Olkusz dnia 15.10.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, poszukuje osób, które mogłyby podjąć się pełnienia roli osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

Usługa asystenta może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00, jednak nie więcej niż 30 godzin zegarowych miesięcznie. Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekracza 30zł. Pod opieką asystenta może pozostawać tylko jedna osoba.

 

 

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 18 października 2019r.:

 

1. pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 

2. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C, pokój Zespołu ds. usług (drugie wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu).

 

KONTAKT

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olkuszu
Aleja 1000- lecia 15 c

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 32 641 32 12

czynny :
poniedziałek :  od 7.00  do  17.00
wtorek - piątek : od 7.00  do 15.00

Kasa  czynna :
poniedziałek  piątek  : od 10.00  do 13.00

Dyrektor w sprawie
skarg i wniosków przyjmuje:
od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 15.00

Informacja o wyborze oferty

Olkusz, dnia 23.09.2019 r.

 

 

                                                                                 

                                                  Informacja o wyborze oferty

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku   dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6  w Olkuszu wpłynęła jedna oferta

 

BMD CATERING SP.Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

która została wybrana do realizacji zadania.