Informacje o OPS

Informacja o złożonych ofertach

                                                                                                              Olkusz, dnia 26.06.2018r.

 

               

 

 

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:                       zapytania ofertowego na:   pełnienie funkcji kierownika merytorycznego

                                        projektu pt.” Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”

               

 

 

Dla powyższego zapytania ofertowego wpłynęły oferty jak niżej:

 

 

Nu-mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

  

1.

 

Fabryka Postępu Ewelina Majda

Os. Stare Sady 22/20

98-300 Wieluń

 

 

2.200,00zł

 

 

 

2.

 

Bożena Szymonek

 

2.150,00zl

 

 

 

Ogłoszenie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-06-2018

Termin składania ofert

22-06-2018

Numer ogłoszenia

1118230

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c / siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach; poniedziałek od 7.00 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00/ lub pocztą na adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej 32-300 Olkusz ul. Al. 1000-lecia 15c w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego projektu”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jadwiga Odrzywolska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 6413212

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji kierownika merytorycznego projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zlecenie realizacji zadań kierownika merytorycznego projektu pt; „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały na świetlice”.

Przedmiot zamówienia

1. Zadaniem Kierownika Merytorycznego Projektu będzie odpowiedzialność za bieżącą obsługę projektu, aby umożliwić osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac w założonym czasie oraz planowanym budżecie.
2. W szczególności do obowiązków Kierownika Merytorycznego Projektu należeć będzie;
- współpraca z koordynatorem projektu,
- organizacja pracy zespołu merytorycznego,
- opracowywanie i zatwierdzanie programów w tym programów pracy każdej z placówek wsparcia dziennego i pracy podwórkowej , czuwając nad komplementarnością podejmowanych działań w każdej PWD,
- nadzór nad bieżącą obsługą projektu,
- nadzór nad pracownikami i zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu meryrorycznego jak również prawidłowej komunikacji z uczestnikami projektu.

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa z wyłonionym Zleceniobiorcą zawarta będzie na czas określony – okres trwania projektu

Załączniki

      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań

      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Formularz oferty

      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu i składania ofert zaproszeni są wykonawcy , którzy spełniają następujące wymogi:
wykształcenie wyższe pedagogiczne
co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów współfinansowanych ze środków UE / pełnienie funkcji kierownika projektu lub koordynatora projektu dot. edukacji dzieci i młodzieży/
doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać następujące elementy;
- dane identyfikacyjne oferenta/ imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/
- dane do kontaktu / imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail/
- kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto z realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
- podpis osoby składającej ofertę
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki;
- CV Wykonawcy
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie
- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie Wykonawcy, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria;
Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto - 100 pkt. / 100%/
Liczba puktów w kryterium „ kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto” będzie przyznawana według powyższego wzoru;
Pi = [ Cmin/Ci] x 100 pkt,
gdzie:
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w krtyterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto”
Cmin – najniższa kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci – kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto oferty nr „i”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLKUSZ

Adres

rynek Rynek 1

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

326260104

Fax

326260103

NIP

6371998042

Tytuł projektu

„Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice” - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0327/17-00

 

Ulotka informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU

                                                                                           Olkusz dnia 08.06.2018r.

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

              KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU

 

                                              I pełny etat

                             

w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                             

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik merytoryczny projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu  nie doszło do zatrudnienia kandydata z powodu braku ofert.

 

Uzasadnienie;

Do ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze w dniu 25 maja 2018r. na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym nie doszło do zatrudnienia kandydata.

O G Ł O S Z E N I E o naborze na STANOWISKO - Kierownik Merytoryczny Projektu

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                        Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

                                                     z dnia 25.05.2018 roku

                  o naborze na  stanowisko urzędnicze  w Ośrodku Pomocy Społecznej

                                              ul. Al. 1000-lecia 15 c 32-300 Olkusz

 

                  STANOWISKO-Kierownik Merytoryczny Projektu

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

    Do naboru może przystąpićosoba , która spełnia następujące wymagania:

    -  jest obywatelem polskim

    -  posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne

    -  dobra znajomość obsługi komputera

    -  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych

    -  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

    -  jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna

    -  cieszy się nieposzlakowaną opinią

    -  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku

 

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        staż pracy minimum  5 lat

-        umiejętność zarządzania zespołem pracowników, w tym delegowanie uprawnień, motywowanie

-        zdolność do analitycznego myślenia i podejmowanie decyzji

-        umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja czasu pracy własnej i innych, kontrolowanie  i rozliczanie z powierzonych zadań

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

 

    

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E o naborze na STANOWISKO - Kierownik Merytoryczny Projektu