Informacje o OPS

Ogłoszenie

 

                                 O G Ł O S Z E N I E z dnia  06.09.2018r.

 

W związku z realizacją projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c

prowadzi rekrutację   na  5 stanowisk  - wychowawca w  placówce  

wsparcia   dziennego

          

 

STANOWISKO:     Wychowawca 

Forma zatrudnienia  - umowa o pracę na 3/4 etatu na czas określony,

30 godz. w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Poniedziałek   -   piątek w godz. od 14 .00  do  19.00

sobota   w godz. od 9.00  do  14.00

 

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

    Do rekrutacji  może przystąpićosoba , która spełnia następujące wymagania:

-        jest obywatelem polskim

-        posiada wykształcenie wyższe na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych.

-        nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

-        jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna.

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

 

-        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-        umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

-        kreatywność

    

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

-        prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych

-        pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć

-        pomoc w odrabianiu lekcji

-        tworzenie harmonogramu pracy świetlicy

-        prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych

-        nadzór nad pomieszczeniami świetlicy

-        dbałość o powierzone mienie

 

   4.Wymagane dokumenty

 

     Dokumenty niezbędne

     -  list motywacyjny

     -  CV / z opisem przebiegu  pracy zawodowej/

     -  oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

     -  oświadczenie o niekaralności

     -  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 

          korzystaniu z pełni praw publicznych

     -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do   

         celów rekrutacji

 

Dokumenty dodatkowe

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem /  zaświadczenia /

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego”  do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Al.1000-lecia 15 c  32-300 Olkusz /pokój nr 20/

Termin składania dokumentów do dnia 17  września 2018r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Inne informacji

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną i  w dniu 18  września 2018r.  o godz. 12.00  Komisja przeprowadzirozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dodatkowych informacji udziela   – Jadwiga Odrzywolska  tel. 032 6413212

                 

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

Informacja Świadczenie Dobry start (300,00zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego)

Świadczenie Dobry start (300,00zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego))

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

 Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start można składać:

 • od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, najlepiej sprawdzić to logując się na konto w swoim banku,
  • przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 • od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – w formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, przy  Al. 1000-lecia  15 c  w poniedziałki w godz. od 7.30 – 16.40 , od wtorku do piątku  w godz. 7.30 – 14.40.  Pisemne wnioski będzie można przesyłać również listownie na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz.

  

WAŻNE!

Wnioski  w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia 2018 r. 

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2018 r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Ośrodek wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
  • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

  • osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

 • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
 • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) lub w Ośrodku.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia Dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Olkusz, dnia  03.07.2018r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

 

Dotyczy:                       zapytania ofertowego na:   pełnienie funkcji kierownika merytorycznego

                                        projektu pt.” Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”

                          

 

                                                             Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca   :

                                        Bożena Szymonek

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana została oferta z najniższą oferowaną ceną.

 

 

    

 

  

Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

 

Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów realizuje Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

W dniu 6 czerwca 2018r., w Krakowie Gmina Olkusz podpisała wolę współpracy przy realizacji Projektu „Małopolski Tele - Anioł”.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.do końca października br.

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z opieki społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

 

Czytaj więcej: Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.