Informacje o OPS

INFORMACJA

 

Informujemy, ze w dniu

 

 

24 grudnia 2015r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

 

będzie nieczynny.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 dotyczy zapytania ofertowego z dnia 15.12.2015r. na

usługę obejmującą  poradnictwo psychologiczne/ wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia - grudnia 2016r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 dotyczy zapytania ofertowego z dnia 15.12.2015r. na

usługę obejmującą  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia - grudnia 2016r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Olkusz, 05.01.2016r

Znak spr. OPS 271/3/2015

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

OŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU.?

 

w dniu 04.01.2016r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE_

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

z dnia 24.02.2016roku

 

o naborze na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

ul. Al.1000-lecia 15 c , 32-300 Olkusz

 

S T A N O W I S K O - Referent

 

 

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

-  jest obywatelem polskim

 

-  posiada wykształcenie wyższe

 

-  dobra znajomość obsługi komputera

 

-  doświadczenie zawodowe- minimum pół  roku

 

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 

-  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

 

-  jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna

 

-  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

 

-  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

 

-  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

 

-  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego  

 

-  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 

-  znajomość obsługi komputera -MS Office, internet, poczta elektroniczna

 

-  samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność systematyczność i odpowiedzialność oraz komunikatywność i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z ludźmi

 

 -  umiejętność pracy w zespole

 

-  kultura osobista

 

 

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

-  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia ,

 

-  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego

 

-  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

 

-  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej dokumentacji,

 

-  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń,

 

-  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

 

-  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

 

-  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,

 

-  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

 

-  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

 

 

 

4.    Wymagane dokumenty

 

a) Dokumenty niezbędne

 

-  list motywacyjny

 

-  CV / z opisem przebiegu pracy zawodowej/

 

-  kserokopia dowodu osobistego

 

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 

-  kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w tym: minimum pół  roku pracy, 

 

-  kwestionariusz osobowy /pobrany w sekretariacie Ośrodka, pok.20/

 

-  oświadczenie kandydata o niekaralności

 

-  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

b) Dokumenty dodatkowe

 

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem / świadectwa pracy, zaświadczenia/.

 

 

 

5.    Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem  ,, NABÓR- Referent"  do Ośrodka Pomocy Społecznej,Al.1000-lecia15c Olkusz / pokój nr 20 /

 

Termin składania dokumentów do dnia 08marca 2016 r. do godz. 13.00

 

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

6.     Inne informacje

 

Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 09marca 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Lista będzie zawierać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania /w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/ kandydatów, z którymi w dniu 14 marca  2016r. o godz.10.00  Komisja przeprowadzi test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną /pokój nr 23/. Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przez Komisję nie będą indywidualnie powiadamiani.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu  oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej / pokój nr 20/.

 

Dodatkowych informacji udziela -Kierownik Pomocy Środowiskowej Jadwiga Odrzywolska pod tel. 032 6413212.