Informacje o OPS

Informacja - osobisty asystent osoby niepełnosprawnej

Olkusz dnia 15.10.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, poszukuje osób, które mogłyby podjąć się pełnienia roli osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

Usługa asystenta może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00, jednak nie więcej niż 30 godzin zegarowych miesięcznie. Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekracza 30zł. Pod opieką asystenta może pozostawać tylko jedna osoba.

 

 

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 18 października 2019r.:

 

1. pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 

2. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C, pokój Zespołu ds. usług (drugie wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu).

 

KONTAKT

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olkuszu
Aleja 1000- lecia 15 c

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 32 641 32 12

czynny :
poniedziałek :  od 7.00  do  17.00
wtorek - piątek : od 7.00  do 15.00

Kasa  czynna :
poniedziałek  piątek  : od 10.00  do 13.00

Dyrektor w sprawie
skarg i wniosków przyjmuje:
od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 15.00

Informacja o wyborze oferty

Olkusz, dnia 23.09.2019 r.

 

 

                                                                                 

                                                  Informacja o wyborze oferty

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku   dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6  w Olkuszu wpłynęła jedna oferta

 

BMD CATERING SP.Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

która została wybrana do realizacji zadania. 

Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                             Olkusz, dnia  13.09.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

 

 Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu,  ul. Al. 1000-lecia 15 C,

32-300 Olkusz, tel./fax  032-641-32-12

 

Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku  dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu

I.       Opis przedmiotu zamówienia :

 

Usługi sklasyfikowano wg wspólnego słownika zamówień:

 

Symbol wspólnego słownika zamówień: 

55.52.31.00-3  usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55.52.40.00-9  usługi dostarczania posiłków do szkół

Przedmiotem zamówienia jest :

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu w jednorazowym opakowaniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci  uczęszczających do:

 

LP

Nazwa placówki

Planowana ilość posiłków dziennie

1

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kosynierów 14, Olkusz

około     5

2

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Długa 67, Olkusz

około     3

Łączna ilość planowanych dziennie posiłków

około     8

 

 

objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od  podpisania umowy ( nie wcześniej niż od  23września 2019r)  do 25.06.2020r.

 

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 6 osób.

 

Średnia liczba żywionych dzieci  wynosi około 8 osób  - ofertę  należy sporządzić dla  14 osób.

Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku.

Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania , a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej przez 4 dni posiłki  mięsne.

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń wyznaczonych w poszczególnych szkołach realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.

 

Wykaz liczby dzieci uprawnionych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia w danym dniu.

 

Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 1330.

 

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami    higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia  łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz. U. z 2016 r. poz. 1154/.

 

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID.

 

Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego.

Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed obiadem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. Jadłospis przygotowywany będzie zgodnie z wymogami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. 

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur VAT, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

 

Ustalenie należności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków potwierdzonych wykazem liczby żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków.

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie  się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia  od  podpisania umowy ( nie wcześniej niż od  23września 2019r)  do 25.06.2020r.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

 

a. posiadają  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności    zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 

b)  dysponująodpowiednią bazą niezbędną do przygotowania opakowania i  dowiezienia 

zakładanej ilości posiłków tj.

- pomieszczeniami, narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi  

  do przygotowania posiłków - spełniającymi wymagania sanitarne.

 

- środkiem transportu, którym dostarczane będą posiłki w jednorazowych opakowaniach –

   spełniającym wymagania sanitarne.

 

c) dysponuje personelem posiadający wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie- wymagania minimalne w zakresie obsady osobowej:  dietetyk, kucharka, oraz kierowca. 

 

b.   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia(przygotowywanie, opakowanie i dostarczanie gorącego posiłku)  przez okres co najmniej 10 miesięcy  dla minimum 5 osób.  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przed upływem terminu składania ofert nastąpiła realizacja niniejszej usługi przez okres  co najmniej 10 miesięcy dla minimum 5 osób.

 

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Informacja o złożonych ofertach

 

 

Olkusz, dnia 13.08.2019r.

 

               

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:   zapytania ofertowego na:    na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej i grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  

Dla powyższego zapytania ofertowego wpłynęły oferty jak niżej:

Numer oferty

Firma (nazwa)lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Całkowita wartość oferty

1.

 Niepubliczna Placówka Wsparcia Pozaszkolnego LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C  

93.600,00 zł brutto

 

78,00 zł za jedną godzinę

2.

 Spółdzielnia Pracy „OPOKA”

Chechło ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze 

54.000,00 zł brutto

 

45,00 zł za jedną godzinę

3.

SmartAdvice Szkolenia, Usługi edukacyjne

58-301 Wałbrzych ul. Olimpijska 1/3

ul

112.800,00,00 zł brutto

 

94,00 zł za jedną godzinę

4.

 CENTRUM SZKOLEŃ

Anna Lubieniecka

25-356 Kielce ul. Chopina 11/15

96.000,00 zł brutto

 

80,00 zł za jedną godzinę

5

Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” prowadzony przez OZ Sp.za o.o.

31-462 Kraków ul. Lotnicza 7

 

96.000,00 zł brutto

 

80,00 zł za jedną godzinę