Informacje o OPS

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.01.2019r.

 

na świadczenie usług psychologicznych w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019.

Wybrano ofertę:

 

Anna Turlej – Tkacz

E. Orzeszkowej 18/26

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez Zamawiającego co do treści jak również  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo psychologiczne/ wsparcie świadczone dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

Wybrano ofertę:

           Urszula Ryza  

             ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/12

             32-300 Olkusz

 

Przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne.

 

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

           M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski

             Radca prawny Michał Michalski

              31-117 Kraków

 ul. Wenecja 17

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PSYCHOLOG

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

                           e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                             

                                                                                                       Olkusz, dnia 22.01.2019r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na stanowisko Psycholog/Psycholożka

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al. 1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019

3. Miejsce wykonania pracy:

Placówki wsparcia dziennego w Olkuszu lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

4. Termin wykonania zamówienia:

Luty – grudzień 2019r.

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe II stopnia psychologia;

- 2 letni staż pracy jako psycholog

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność pracy z dziećmi,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę proszę przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1

Oferta powinna zawierać:

a)      CV,

b)      Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty;

c)      Dokumenty potwierdzające doświadczenie – referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy;

d)      Dane teleadresowe oferenta;

e)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

f)       Wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2019r na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  z dopiskiem „Nabór na stanowisko psycholog/psycholożka lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok.nr.20.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 1

 

                                                                                                              ...............................

                                                                                                             (miejscowość, data)

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na psychologa/psycholożkę

 

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa:.............................................................................

Adres:.......................................................................................................

Nr tel.........................................................................................................

NIP...........................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto za 1 godz. pracy zegarowej:................................zł

(słownie brutto:................................................................zł)

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ...........................

b)............................

c)............................

d)...........................

 

 

..........................., dnia .................................

                                                                                                  ............................................

Ogłoszenie - opiekunka środowiskowa

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę

na stanowisko;

 

  • opiekunki środowiskowej,

 

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

 

 1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

  • szpitalu psychiatrycznym,

  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

  • zakładzie rehabilitacji,

 

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

 

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka

Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c

 

tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.