Informacje o OPS

Informacja o wynikach naboru

Olkusz, 16.03.2016r 

 

                                                     Informacja o wynikach naboru

 

                                                         na stanowisko urzędnicze

 

                                                               R E F E R E N T

 

                                             pełny etat

 

                                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

                                                                  1000-lecia 15c

 

                                                                  32-300 Olkusz

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie: 

 

Pani  Joanna Brzozowska 

 

zamieszkała w Olkuszu

 

 

 

Zatrudnienie nastąpi  od dnia 21 marca 2016r.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

 

Pani Joanna Brzozowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na stanowisko urzędnicze " referent" z dnia 24.02.2016r i wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego oraz znajomością przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, kandydatura Pani Joanny Brzozowskiej została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

OGŁOSZENIE-II etap naboru REFERENT ds świadczeń rodzinnych.

Olkusz, dnia 16.03.2016r

 

 

 

Ogłoszenie

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 03.03.2016r na stanowisku urzędnicze REFERENT, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełniania wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu naboru:

 

1. Mulżyńska-Woźniak Magdalena - Olkusz

2. Gęgotek Kinga - Gorenice

3. Kocjan Aleksandra - Bogucin Mały

4. Karpińska Martyna - Olkusz

5. Kozieł Lidia - Łobzów

6. Haberka Ewa- Kiełkowice

7. Nicińska Jolanta-Olkusz

8. Łygoń Katarzyna - Zagórowa

 

 

 

II etap naboru odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c, w dniu 21 marca 2016r (poniedziałek) od godziny 10.00 w Sali nr 23 (II piętro).

 

 

 

INFORMACJA- RODZINA 500+

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Programem 500 plus, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że do dnia 17.06.2016 r. do Ośrodka wpłynęło 2.802 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 707 wniosków.

 

W tym samym czasie wydano 1970 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze i 68 decyzji odmawiających prawa do tej formy pomocy- razem 2038 decyzji.

 

Dokonano wypłaty świadczenia na łączną kwotę 2.505.089 ,- zł

 

44 wnioski przesłano w związku z występującą koordynacją do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY_

Olkusz, 28.06.2016r

Znak spr. OPS 271/1/2016

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: "organizację kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowych turnusach nad Morzem Bałtyckim"

 

w dniu 14.06.2016r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym  wykonawcą   tj.

 

 

"ZBUTA" Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

 

OGŁOSZENIE NABORU

                Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olkuszu

                   32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia  15c

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

   Księgowa/wy

                                                             

 

W DZIALE      Księgowości  na  pełny etat

 

1.      Wymagania niezbędne związane ze:

1)      Stanowiskiem urzędniczym :

Kandydat:

a)      Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj, księgowej, posiada co najmniej dwa lata stażu pracy,

d)      Posiada wykształcenie wyższe I° lub II°,

e)      Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       Cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NABORU