Informacje o OPS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Projekt „Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

 

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Olkusz, dnia 27.06.2019r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

 

 

 

na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz

 

 

 

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

unieważnia

 

konkurs ofert na realizację zadań pn.:

 

- „ Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;

 

- „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu”.

 

Konkurs zostaje unieważniony z uwagi na fakt, iż w ramach w/w konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

                                                                                                     Z up. Dyrektora

                                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   Jadwiga Odrzywolska

                                                                                                Kierownik Pomocy Środowiskowej

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2019 r. dotyczące usług szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości minimum 100 godzin na każdego uczestnika projektu w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. w zakresie zawodów:

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu

2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu

3. Florysta dla 3 uczestników projektu

4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

Wybrano ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu z siedzibą : Olkusz, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.06.2019 r.

na przeprowadzenie 80 godzinnego (średnio 12 dni) kursu komputerowego – ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4), celem którego jest nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL  w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości 80 godzin na każdego uczestnika projektu w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu z siedzibą : Olkusz, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową

 

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

 

                        

 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

 

dotyczącej usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP  09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz    

tel/fax 32 641-32-12               

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie minimum 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacjąi egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacjiw zakresie zawodów: 

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu

2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu

3. Florysta  dla 3 uczestników projektu

4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

 

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

 

1.      W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

 2.      Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich jeśli będą wymagane.

3.      Wykonawca zapewni  nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

4.      Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna
o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

5.      Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

6.      Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub ciasto, cukier, mleko, cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

7.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

9.      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

10.  Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

11.  Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

Zaproszenie do złożenia ofert

                        

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

 

na zorganizowanie kursu komputerowego ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4) ” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP  09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz    

tel/fax 32 641-32-12               

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 80 godzinnego (średnio 12 dni) kursu komputerowego – ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4), celem którego  jest  nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL.

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

 

1.      W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

2.      Wykonawca zapewni  nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzesełi stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

3.      Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

4.      Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

5.  Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna,ciastka lub ciasto, cukier,mleko,cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

6.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

7.      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

8.      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

9.      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

10.  Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia ofert