Informacje o OPS

INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację panującą w kraju dotyczącą choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (KORONAWIRUSEM), w trosce o bezpieczeństwo sanitarne   w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej, możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Osoby zmuszone do osobistego załatwienia spraw uprasza się o zachowanie odpowiedniej odległości- co najmniej 1 metra od innych osób oczekujących.

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

INFORMACJA

Świadczeniobiorców prosimy o tworzenie kolejki do kasy na zewnątrz budynku i pojedyncze wchodzenie w celu wypłaty świadczeń.

 

DZIĘKUJEMY

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz       Miasta i Gminy Olkusz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
    1. opiece i wychowaniu dziecka;
    2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
    3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
  4. Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ,Aleja 1000-lecia 15C . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Aleja 1000-lecia 15 C ,32-300 Olkusz , tel. /fax. 0-32 641 3212 lub 0-32 611 00 11

w godz. 07.00 -11.00 od poniedziałku do piątku, Dział Pracy Socjalnej

– specjaliści pracy socjalnej: mgr Agnieszka Będkowska, mgr Anna Walotek,

Informacja o realizacji Projektu

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz realizuje Projekt pt. „Nowa  szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do: 2019-12-31
Wartość dofinansowania projektu z UE: 165.342,00 zł

Wkład własny: 30.000 zł

Główny cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olkusz

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie,

w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się:

      identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

      usługi aktywnej integracji zwiększającej kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia w tym:

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- specjalistyczne usługi doradcze w zakresie finansowo – prawnym

- indywidualne doradztwo zawodowe

      szkolenie komputerowe ECDL zakończone egzaminem zewnętrznym

      szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych

      wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan zamówień publicznych 2020

 

 Plan  zamówień publicznych na rok 2020

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Roboty/Dostawy/Usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie

Usługa

 Zapytanie ofertowe

46.800,00zł

II kwartał 2020r

2.

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci  uczęszczających do:        

1.Szkoły Podstawowej nr 1 ul. J Kantego 5         

2.Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kpt. Hardego 11a

3.Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Fr. Nullo 36         

4. Szkoły Podstawowej nr 10 ul. S. Żeromskiego 1

Usługa

Przetarg nieograniczony

120.000,00zł

II/III kwartał 2020r

3.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla   osób objętychtaką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w   od  2021 r.

Usługa

Przetarg nieograniczony lub zapytanie ofertowe

90.000,00

IV kwartał 2020r.

 

Informacja

Informujemy, ze w dniu

 

 

24 grudnia 2019r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

 

będzie nieczynny.