Informacje o OPS

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach  projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Łącznie do zrealizowania 1200 godz. w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020r. w ramach  projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

 

CPV:  80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80340000-9Usługi edukacji specjalnej

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 .  Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

 

1. Zajęcia prowadzone będą  w sposób wynikający z IPRD ( indywidualnie lub grupowo, w uzasadnionych przypadkach z udziałem rodzin uczestnika) w pomieszczeniach, w których funkcjonują PWD lub innych udostępnionych przez szkoły, w których dana PWD funkcjonuje z poszanowaniem zasad poufności i dyskrecji.

2.Aby odpowiedzieć na specyficzne potrzeby Grupy docelowej ( po ich indywidualnym zdiagnozowaniu w IPRD) planuje się zorganizowanie zajęć o charakterze indywidualnych programów psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, psychokorekcyjnych, także z udziałem rodziców/opiekunów prawnych danego dziecka.

3. Wsparcie specjalistyczne świadczone będzie w średnim wymiarze ok 3 –4 godz./m-c/dziecko(i jego rodzinę) w zależności od potrzeb. W efekcie planuje się objęcie wsparciem średnio 30 dzieci/m-c w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2020r. w łącznym wymiarze 1200 godz. wsparcia indywidualnego lub grupowego ( w razie problemów wynikających z funkcjonowania dziecka. w grupie).

Pozostałe godziny do zrealizowania według potrzeb i uznania prowadzących zajęcia.

4. Świadczenie bezpośredniego wsparcia o charakterze specjalistycznym – prowadzone będą w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Informacja o realizacji Projektu

„Nowa Jakość - Nowe Możliwości” 

 

Ośrodek  Społecznej w Olkuszu  od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt pt. „Nowa Jakość – Nowe Możliwości” współfinansowany z Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi  370 716 94 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych

 

Celem głównym projektu jest  podniesienie jakości i efektywności  pracy pracowników socjalnych i całego Ośrodka, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na  oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy  socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,  polegającej na wyodrębnieniu 4 zespołów :

– Zespół ds. pierwszego kontaktu,
– Zespół ds. pracy socjalnej,
– Zespół ds. usług,
– Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją

2) Optymalne wykorzystanie kwalifikacji i potencjału zatrudnionych pracowników socjalnych, dzięki umożliwieniu im koncentracji przede wszystkim na świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin zgłaszających się do pomocy społecznej oraz zapewnienie możliwości podnoszenia ich kompetencji ( wizyty studyjne, szkolenia, superwizje).

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego                  od świadczenia pracy socjalnej oraz usług,
zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
podniesienie jakości świadczonych usług.           

                                                                         

 

 

Czytaj więcej: Informacja o realizacji Projektu

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE (2)

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE (2)

Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

 Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej - realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Cel zamówienia: Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Wspólny Słownik Zamówień

 

 CPV: 32324600-6 – telewizor

 

CPV: 38653400-1 – Ekran projekcyjny

 

CPV: 30191200-6 – Rzutnik

 

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

500+

 

Świadczenie wychowawcze 

 

 

 

W dniu 16 maja 2019 r. została podpisana  ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)       

 

Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. 

Wnioski można składać za pośrednictwem:             

•   Systemów teleinformatycznych banków  
•   Portalu informacyjno-usługowego emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl)             
•   Platformy Usług Elektronicznych ZUS  (www.zus.pl/pue)             

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową). 

 

 

 

Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane. 

 


Druki wniosków na nowy okres świadczeniowy do pobrania w siedzibie OPS

 

od 1 sierpnia 2019r.   

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku: 

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.  (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

 

 

WAŻNE:

 

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym ,osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od
1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od 1 października 2019 r.

 

Czytaj więcej: 500+