Informacje o OPS

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU

Olkusz: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU
Numer ogłoszenia: 204906 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ? usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.olkusz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA...

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Olkusz, 07.07.2014r

Znak spr. OPS 271/2/2014

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

 ? świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku ? obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

w dniu 04.07.2014r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak spr. OPS 271/2/2014

Olkusz, dnia  25.06.2014r

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ? świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku ? obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

 

wybrano ofertę nr 1:

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o projekcie


              Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ,Aleja 1000-lecia 15c w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2012r realizuje Projekt

  

?Równe szanse ? aktywizacja społeczna izawodowa osób bezrobotnych??  

 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Informacja o projekcie

Zakończenie projektu

   Uroczyste zakończenie projektu pt. ?Równe szanse - aktywizacja społeczna i zawodowa   osób bezrobotnych? odbyło się restauracji Capri w Olkuszu. Projekt był adresowany do osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz  korzystających z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

   Celem głównym projektu  była integracja społeczna, zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy Ośrodka poprzez :

 

- udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych oraz spotkaniach z lekarzem dotyczących profilaktyki, zdrowego trybu życia i higieny osobistej oraz:

- poradnictwa z zakresu wizażu w celu poprawy wizerunku i autoprezentacji,

- poradnictwa z zakresu fryzjerstwa wraz z usługą fryzjerską,

- skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- nabycie umiejętności zawodowych zwiększających szanse wejścia na rynek pracy poprzez udział w zajęciach z doradcą zawodowym,

- udział w kursach zawodowych,

- nabycie wiedzy w zakresie prawa poprzez udział w zajęciach z prawnikiem .

  

Czytaj więcej: Zakończenie projektu