Informacje o OPS

POMAGAMY

Pracownicy Socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pod patronatem Fundacji Iskierka starają się o wsparcie finansowe na leczenie pięcioletniego Wojtusia Kalińskiego.

W m-cu Czerwcu 2013r. u Wojtusia zdiagnozowano złośliwego guza mózgu. Od tego czasu chłopiec pozostaje w stałym leczeniu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Wojtuś przeszedł bardzo skomplikowaną operację na Oddziale Neurochirurgii. Poddawany jest również radioterapii, a obecnie kontynuuje chemioterapie.

Leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego też pracownicy socjalni zaangażowali się w pomoc dla Wojtusia.

 

Lista kandydatów do naboru z dn 07.08.2014

 Olkusz, 28.08.2014r.

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza listę kandydatów,którzy spełniają wymogi formalne do ogłoszonego naboru w dniu 07.08.2014r. na wolne stanowisko ? Referenta i zakwalifikowały się do II etapu naboru.

 

 1.Szlachta Magdalena ? Olkusz
 2.Wiślak Małgorzata ? Olkusz
 3.Fulbiszewska Gabriela - Olkusz

 

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

z dnia 07 . 08 .2014 roku

 

o naborze na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Al.1000-lecia 15 c , 32-300 Olkusz

 

 

S T A N O W I S K O - Referent

 

 

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

-  jest obywatelem polskim

-  posiada wykształcenie minimum średnie( mile widziane wyższe)

-  dobra znajomość obsługi komputera

-  doświadczenie zawodowe

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

-  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

-  jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna

-  cieszy się nieposzlakowaną opinią

-  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek budżetowych

-  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych

-  znajomość obsługi komputera -MS Office, internet, poczta elektroniczna

-  samodzielność, kreatywność,dyspozycyjność systematyczność i odpowiedzialność oraz komunikatywność i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z ludźmi

-  mile widziana znajomość obsługi programów do realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych

-  staż pracy minimum pół roku w sferze budżetowej

-  umiejętność pracy w zespole

-  kultura osobista

-  preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

-  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami,

 

-  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego ?Cheops?

 

-  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

 

-  korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji,

 

-  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków,

 

-  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1,

 

-  sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków i / lub wnioskodawców uprawnionych do dodatków,

 

-  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych dodatków,

 

-  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

 

-  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

 

4.    Wymagane dokumenty

a) Dokumenty niezbędne

-  list motywacyjny

-  CV / z opisem przebiegu pracy zawodowej/

-  kserokopia dowodu osobistego

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem

-  kwestionariusz osobowy /pobrany w sekretariacie Ośrodka, pok.20/

-  oświadczenie kandydata o niekaralności

-  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

b) Dokumenty dodatkowe

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem / świadectwa pracy, zaświadczenia/.

 

5.    Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiemNABÓR- Referent ?do Ośrodka Pomocy Społecznej,Al.1000-lecia15c Olkusz / pokój nr 20 /

 

Termin składania dokumentów do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.     Inne informacje

Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 28 sierpnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Lista będzie zawierać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania /w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/ kandydatów, z którymi w dniu 29 sierpnia 2014r. o godz.10.00 

Komisja przeprowadzi test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną /pokój nr23/.

Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przez Komisję nie będą indywidualnie powiadamiani.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej / pokój nr 20/. 

Dodatkowych informacji udziela -Kierownik Pomocy Środowiskowej Jadwiga Odrzywolska pod tel. 032 6413212.

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU

Olkusz: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU
Numer ogłoszenia: 204906 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ? usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.olkusz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA...

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Olkusz, 07.07.2014r

Znak spr. OPS 271/2/2014

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

 ? świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku ? obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

w dniu 04.07.2014r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz