Informacje o OPS

Informacja o projekcie


              Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ,Aleja 1000-lecia 15c w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2012r realizuje Projekt

  

?Równe szanse ? aktywizacja społeczna izawodowa osób bezrobotnych??  

 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Informacja o projekcie

Zakończenie projektu

   Uroczyste zakończenie projektu pt. ?Równe szanse - aktywizacja społeczna i zawodowa   osób bezrobotnych? odbyło się restauracji Capri w Olkuszu. Projekt był adresowany do osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz  korzystających z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

   Celem głównym projektu  była integracja społeczna, zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy Ośrodka poprzez :

 

- udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych oraz spotkaniach z lekarzem dotyczących profilaktyki, zdrowego trybu życia i higieny osobistej oraz:

- poradnictwa z zakresu wizażu w celu poprawy wizerunku i autoprezentacji,

- poradnictwa z zakresu fryzjerstwa wraz z usługą fryzjerską,

- skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- nabycie umiejętności zawodowych zwiększających szanse wejścia na rynek pracy poprzez udział w zajęciach z doradcą zawodowym,

- udział w kursach zawodowych,

- nabycie wiedzy w zakresie prawa poprzez udział w zajęciach z prawnikiem .

  

Czytaj więcej: Zakończenie projektu

Przemoc w rodzinie

?STOP PRZEMOCY W RODZINIE?

 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia, jest najważniejszą instytucją przekazującą podstawowy zrąb dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci.

 

Dom rodzinny powinien być miejscem, w którym odpoczywamy i czujemy się bezpiecznie. Wraz z bliskimi cieszymy się sukcesami i wspieramy w kłopotach, wychowujemy nasze dzieci. Zdarza się jednak, że dom rodzinny zmienia się w pole walki.

Czytaj więcej: Przemoc w rodzinie

SEMINARIUM PROMOCYJNE


 

    W dniu 15 kwietnia 2011r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się seminarium promocyjne rozpoczynające realizację w 2011r projektu ?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych? - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W dotychczas realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu projektach uczestniczyło łącznie 86 osób. Podczas spotkania Uczestnicy projektu oraz inni zaproszeni goście mogli zapoznać się z celami realizowanego projektu, zaplanowanymi w jego ramach działaniami i oferowanymi formami wsparcia.

 

    Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Pani Danuta Pietraszewska. Życzyła im wytrwałości w podjętych zobowiązaniach oraz wykorzystania szansy na poprawę swojej sytuacji zawodowej, rodzinnej i materialnej.

 

    Życzenia powodzenia i sukcesów dla Uczestniczek i Uczestników projektu złożył także zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pan Włodzimierz Łysoń.

 

Dotychczasowe osiągnięcia i działania podejmowane w realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu projektach zostały przedstawione w formie prezentacji i omówione przez Koordynatora Merytorycznego Projektu Panią Renatę Wcisło ? Lekston.

 

Zorganizowane seminarium było pierwszą okazją do spotkania się 40 Uczestniczek i Uczestników biorących udział w projekcie w 2011r. 

 

Informacja


 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ,Aleja 1000-lecia 15c w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2012r realizuje projekt:  

  

?Równe szanse ? aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych??  

 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W 2011r ? realizowana jest kolejna edycja projektu, do której zrekrutowanych zostało 40 osób ? kobiet i mężczyzn.

 

Celem głównym projektu jest integracja społeczna, zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy społecznej w Olkuszu ? osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz osób z ich otoczenia tj. członków wspólnego gospodarstwa domowego,

 

Grupą docelową projektu są osoby zamieszkałe na terenie Gminy w Olkusz, korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy społecznej w Olkuszu. Co najmniej 30% Uczestników Projektu to są osoby z obszarów wiejskich.

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu od miesiąca stycznia do marca 2011 trwał nabór i rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie.

 

W ramach promocji projektu ukazało się ogłoszenie w tygodniku ?Przegląd Olkuski ? informujące o realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu i naborze kandydatów . Zakupiono również i rozpowszechniono materiały promujące projekt.

 

Rekrutacja została prowadzona z zasadą równości szans w tym równości płci.

 

Zapewniono udział w projekcie odpowiedniej ilości kobiet i mężczyzn zgodnie z diagnozą zawartą we wniosku o dofinansowanie.

 

Rekrutacja prowadzona była w oparciu o jasne i sprawiedliwe zasady, tak żeby zapewnić kobietom i mężczyznom jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania , wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pochodzenie czy obowiązki rodzicielskie.

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy zastosowanie instrumentów aktywnej integracji - aktywizacji społecznej , zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej , które będą realizowane przez pracowników socjalnych , doradcę zawodowego, psychologa, prawnika, pedagoga, lekarza, wizażystkę, fryzjerkę, wykonawców i podwykonawców.