Informacje o OPS

INFORMACJA Stypendia szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny,które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 15.05.2020r.
Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w  godzinach : poniedziałek 9.00-10.00. oraz 15.00-16.00,środa 9.00-10.00, piątek 9.00-10.00.

Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach

ulotka

 

 

 

Informacja

APEL DO KLIENTÓW

 

Wnioski i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty:

1/ w poniedziałki w godz. od 09.00-10.00 i w godz.           od 15.00-16.00

2/ w środy i w piątki w godz. od 09.00 do 10.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację panującą w kraju dotyczącą choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (KORONAWIRUSEM), w trosce o bezpieczeństwo sanitarne   w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej, możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Osoby zmuszone do osobistego załatwienia spraw uprasza się o zachowanie odpowiedniej odległości- co najmniej 1 metra od innych osób oczekujących.

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

INFORMACJA

Świadczeniobiorców prosimy o tworzenie kolejki do kasy na zewnątrz budynku i pojedyncze wchodzenie w celu wypłaty świadczeń.

 

DZIĘKUJEMY

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz       Miasta i Gminy Olkusz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
    1. opiece i wychowaniu dziecka;
    2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
    3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
  4. Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ,Aleja 1000-lecia 15C . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Aleja 1000-lecia 15 C ,32-300 Olkusz , tel. /fax. 0-32 641 3212 lub 0-32 611 00 11

w godz. 07.00 -11.00 od poniedziałku do piątku, Dział Pracy Socjalnej

– specjaliści pracy socjalnej: mgr Agnieszka Będkowska, mgr Anna Walotek,