Informacje o OPS

Informacja 500+

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje iż wnioski

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na

 nowy okres zasiłkowy 2017/2018  przyjmowane będą od dnia

1 sierpnia 2017 r.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

·         osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu - pokój nr 1 w poniedziałki od godz. 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,

·         za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając wypełniony wniosek na adres Ośrodka (Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15C),

·         przez Internet (za pomocą portalu Empatia<http://empatia.mrpips.gov.pl/>, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, za pomocą ePUAP.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy trwający od miesiąca października 2017r. do miesiąca września 2018 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek  w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

 

KOMU I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Czytaj więcej: Informacja 500+

Ogłoszenie

 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego  na    wykonanie usługi asystenta rodziny

     ZAPYTANIE   OFERTOWE

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

ogłasza postępowanie na wykonanie usługi asystenta rodziny

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych wydanym Zarządzeniem  Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu , tj. w trybie procedury właściwej dla zamówień o wartości do 10.000,00 zł  euro. - zapytanie ofertowe .

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, jako asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 135 z  późn. zmianami) zwanej dalej ustawą.

Liczba usługobiorców - liczba rodzin do uzgodnienia ( maksymalnie 20 rodzin ).

Szacowana liczba godzin pracy - 40 godzin tygodniowo.

Usługa świadczona będzie na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Okres zawarcia umowy cywilnoprawnej: od 17.06.2013r. do 31.12.2013 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Informacja "Rodzina 500 plus"

   Informacja dotycząca programu ,, Rodzina 500 plus"

Uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną za realizację  programu ,, Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Olkusz będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu  ul. 1000-lecia 15c.

Start programu wyznaczony jest na dzień 1 kwietnia 2016 roku .

Wnioski będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. 1000- lecia 15 c w wersji papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.  E- wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą empatia.mrpips.gov.pl , PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku w papierowej formie, będą mogły pobrać papierowy kwestionariusz w siedzibie :

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. 1000- lecia 15c

Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1  

od dnia 15 marca 2016 r. w godzinach : poniedziałek 7:00 - 17:00 ,

                                                                       wtorek do piątku 7:00 - 15:00 

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy.      

  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy , tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata nastąpi z odpowiednim wyrównaniem, w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Po dniu 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku ( bez wyrównania za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. ).

By usprawnić przebieg składania wniosków uprzejmie prosimy o złożenie  prawidłowo wypełnionego wniosku  wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

INFORMACJA o RODZINA 500+

 

 

R O D Z I N A    500  +

RODZINA  TO  NAJLEPSZA  INWESTYCJA

 

MASZ  PYTANIA  O

PROGRAM  RODZINA 500 +  

 

500  BUS  PRZYJEDZIE DO  TWOJEJ  MIEJSCOWOŚCI

O L K U S Z  

W  DNIU  30.05.2016 r.

O  GODZINIE  11:00 - 14:00

 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

Aleja 1000-lecia 15 C

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Nabór ma charakter ciągły.

 

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Zakres podstawowych zadań :

 

- opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie

 

w miarę możliwości  jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej;

 

- doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych ;

 

- reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem  tylko w przypadku i w zakresie

 

określonym postanowieniem sądu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.