Informacje o OPS

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny,które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 15.05.2019r.
Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku
do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi:

- pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu

- osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie 

  realizacji projektu

 w ramach  projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest świadczenie usługi:

 -pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzinzegarowych,

- osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych dla maks. 15 uczestników w okresie realizacji projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest docieranie i obejmowanie pomocą dzieci i młodzież  z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Olkusza na lata 2016-2026 (zwan GPR). Praca prowadzona będzie poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

 

CPV:  85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi

 

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia  26.03.2019r.

 

 

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na  stanowisko urzędnicze

                                                REFERENT

 

                                                 pełny etat

                             

            w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                            

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie;

 

  1/ Pani  Kocyba Justyna  zamieszkała w Żuradzie

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 01 kwietnia  2019r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Justyna Kocyba spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent z dnia 05.03.2019r.

Pani Justyna Kocyba wykazała się  dobrą znajomością  podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wyplatę świadczeń wychowawczych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Kandydatka ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych oraz  w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie,   kandydatura Pani  Justyny Kocyby  została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Ogłoszenie o naborze do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze „REFERENT”

 

Olkusz dnia 20. 03. 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 05.03.2019r. na wolne stanowisko urzędnicze „REFERENT” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Agnieszka Kasprzyk - zam. Olkusz

  2. Pani Justyna Kocyba - zam. Żurada

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 25 marca 2019r

 

/ poniedziałek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.

 

Zaproszenie do składania ofert - nabór na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych

 

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz

tel/fax 032 641-32-12

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Trenera w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna

i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

        Przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych o charakterze grupowym w czterech

            obszarach tematycznych:

        samoocena – obraz samego siebie – rozwijające zdolność do trafnego postrzegania swojej osoby;

        samoakceptacja – źródła budowania poczucia własnej wartości;

        autoprezentacja – czyli sztuka kreowania wizerunku. Wyniki warsztatów będą podstawą do zdiagnozowania potrzeb osób w zakresie konieczności zmiany wizerunku (np. zakup odpowiedniego ubioru wykorzystanego podczas spotkań z pracodawcą, zmiana sposobu uczesania, drobne usługi kosmetyczne itp.). Brak środków na sfinansowanie takich zamierzeń z powodu ubóstwa powoduje istotna barierę w zakresie kreowania poczucia własnej wartości, efektywnego prezentowania swojej osoby w kontaktach z innymi. W tym zakresie uzupełnieniem warsztatów będzie możliwość realnej zmiany wizerunku osoby poprzez wsparcie finansowe;

        moja rola w grupie – trening umiejętności odnajdywania się w różnych rolach/sytuacjach życiowych. Uzupełnieniem warsztatu w tym zakresie będzie organizacja 2 wydarzeń integracyjnych dla uczestników i ich rodzin, realizowanych w przestrzeni publicznej objętej rewitalizacją. Za organizacje wydarzenia współodpowiedzialni będą uczestnicy projektu ćwicząc w ten sposób pracę w grupie i różne role społeczne.

 

         Opracowanie materiałów szkoleniowych na każdy obszar dydaktyczny (skrypty, prezentacje, wydruki)

Przewiduje się, że każdy trening będzie trwał 3 dni szkoleniowe (24 godziny) w grupach liczących po 6 osób. Stąd 4 szkolenia w 2 grupach po 24 godz. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniejszym niż od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 192 godziny. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert - nabór na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty kompetencji...