Informacje o OPS

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PRAWNIK Projekt "Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

NA STANOWISKO: PRAWNIK

 

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz tel/fax 032 641-32-12

  

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Pełnienie funkcji Prawnika, w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

 

W celu zniwelowania ograniczeń w sferze społecznej utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie o charakterze zewnętrznym każdy uczestnik projektu ze zdiagnozowaną potrzebą w tym zakresie otrzyma możliwość konsultacji ze specjalistą w tym wypadku prawnikiem. Przewiduje się wsparcie w wymiarze 3 godzin na uczestnika projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniej niż od 27.05.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 36 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

  

III. Miejsce wykonywania pracy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

  

IV. Warunki współpracy

 

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 27.05.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. Wykształcenie o kierunku prawniczym potwierdzone dyplomem ukończenia

  2. Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

  3. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PRAWNIK Projekt "Nowa szansa-aktywizacja społeczna i...

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.04.2019r.

na świadczenie usługi: - pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu; - osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu w ramach projektu p.t „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

na Zadanie nr 1 - Pedagog ulicy -  nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

na Zadanie nr 2 - Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy - nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi:

- pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu

- osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie 

  realizacji projektu

 w ramach  projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest świadczenie usługi:

 -pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzinzegarowych,

- osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych dla maks. 15 uczestników w okresie realizacji projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest docieranie i obejmowanie pomocą dzieci i młodzież  z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Olkusza na lata 2016-2026 (zwan GPR). Praca prowadzona będzie poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.03.2019r.

na świadczenie usług na stanowisku trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych       w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości 192 godziny w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:

Agnieszka Karczewska – Papaj

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenow

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.03.2019r.

na świadczenie usługi: - pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zwgarowych w okresie realizacji projektu; - osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu w ramach projektu p.t „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

na Zadanie nr 1 - Pedagog ulicy -  nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

 

na Zadanie nr 2 - Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy - nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.